(otkazivanje aukcije) Nabavka usluga izrade glavnog projekta zamjene cjevovoda DN700 cjevovodom DN800 na dionici hidroakumulacije Modrac

Datum objave: 11.09.2017. 13:48 / Izvor: Akta.ba, 05.09.2017.

Sarajevo,   05.09.2017.

Broj: 02- 26811/17

 

Na osnovu člana 69. stav 3. i. člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Hiektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo (broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine) i člana 4. stav 7. Odluke o utvrđivanju i rasporedu oviaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora dijelova Društva (broj: U-01- 25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, broj: U-01-33994/15-15/9 od 17.11.2015. godine, broj: U-01-6884/16-2./7. od 09.03.2016. godine, broj: U-01-24254/16-32./15 od 09.08.2016. godine, broj: U-01-348/17-68/18.b od 11.01.2017. godine i broj U-01-16872/17-93,/1. od 30.05.2017. godine), Izvršni direktor za proizvodnju d o n o s i:

 

O D L U K U

o otkazivanju postupka javne nabavke

Član 1.

OTKAZUJE se postupak javne nabavke u predmetu „Izrada Glavnog projekta zamjene cjevovoda DN700 cjevovodom DN800 na dionici hidroakumulacije Modrac" po Otvorenom postupku broj 2000019643 (broj postupka sa portala javnih nabavki 1405-1-2-194- 3-280/17) iz razloga što je Ugovorni organ predvidio provođenje e-aukcije, suprotno članu 2. stav 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj:

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima i blagovremeno uskladi tenderski dokument sa Zakonom i podzakonskim aktom i objavi u sistemu e-nabavki.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

U postupku javne nabavke u predmetu „Izrada Glavnog projekta zamjene cjevovoda DN700 cjevovodom DN800 na dionici hidroakumulacije Modrac'\ po Otvorenom postupku broj 2000019643, objavljenom na portalu javnih nabavki dana 19.07.2017. godine (broj postupka sa portala javnih nabavki 1405-1-2-194-3-280/17), ugovorni organ je predvidio provođenje e-aukcije.

Na zahtjev jednog od učesnika predmetnog postupka postavilo se pitanje opravdanosti provođenja e-aukcije za predmetnu nabavku u fazi nakon isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda, a da isti nije postupio u skladu sa članom 56. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i tražio pojašnjenje tenderskog dokumenta blagovremeno, ali najkasnije deset dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda. 

Provjerom je utvrđeno da je počinjena nepravilnost u tenderskom dokumentu za predraetnu nabavku, koja je u suprotnosti sa Zakonom i podzakonskira aktom i da ne postoji mogućnost da se ista otkloni u sistemu E-nabavke.

Članom 2. stav 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), propisano: „E-aukcija nije moguća ukoliko su predmet nabavke ugovori o uslugama i ugovori o radovima čiji je predmet inteiektualni rad, kao što je projektovanje radova, jer se takve ponude ne mogu rangirati primjenom metode automatskog elektronskog ocjenjivanja".

U tom smislu Ugovomi organ za nabavku intelektualnih usluga/izradu projekta nije mogao predviditi provodenje e-aukcije iz razloga navedenog u čianu 2. stav (3) Pravilnika.

S obzirom da nije prestala potreba za predmetnom nabavkom, nalaže se da se nakon otkianjanja počinjene nepraviinosti u tenderskom dokumentu, nabavka ponovo pokrene u postupku predviđenom za predmetnu javnu nabavku.

Cijeneći navedeno, odlučeno je kao u članu 1. dispozitiva ove Odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača ima pravo da podnese žalbu u tri primjerka JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, Podružnica Termoelektrana „Tuzla'; Tuzla, Ul. 21. aprila broj 4. 75 203 Bukinje, Tuzla, u roku od 10 (deset) dana od prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: