(otkazivanje postupka) Izvođenje radova održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima na oblasti 1 u Republici Srpskoj, za period od četiri godine

Datum objave: 20.07.2017. 15:16 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2017.

Javno preduzeće

"Putevi Republike Srpske"

 

Na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), člana 32. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske " društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, te člana 5. Poslovnika o radu Uprave Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpke" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, u postupku javne nabavke radova "Izvođenje radova održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima na oblasti 1 u Republici Srpskoj, za period od četiri godine", referenca 005/17, Uprava Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpke" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, na XXVIII sjednici održanoj dana 19.07.2017. godine, donosi

 

ODLUKU

O OTKAZIVANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

"Izvođenje radova održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima na oblasti 1 u Republici Srpskoj, za period od

četiri godine", referenca 005/17

 

 

Član 1.

Otkazuje se postupak javne nabavke radova "Izvođenje radova održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima na oblasti 1 u Republici Srpskoj, za period od četiri godine", referenca 005/17 zbog dokazivih razloga koji su van kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme postupka javne nabavke, a u vezi sa Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi, broj JN2-01- 07-1-328-6/17 od 06.07.2017. godine.

 

Član 2.

Ova Odluka objaviće se na veb - stranici www.putevirs.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke radova "Izvođenje radova održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima na oblasti 1 u Republici Srpskoj, za period od četiri godine", referenca 005/17, pokrenut je Odlukom Uprave JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka o pokretanju postupka javne nabavke broj 02-01-JN- 1721/17 od 24.05.2017. godine putem otvorenog postupka javne nabavke. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a za oblast 1 iznosi 22.240.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 750-1-3-21-3-17/17 poslato je na objavljivanje i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 25.05.2017. godine.

Dana 05.06.2017. godine, JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka zaprimilo je blagovremenu i dopuštenu žalbu, sačinjenu 02.06.2017. godine, žalioca "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor, zastupan po punomoćniku Bogdanu Goluboviću protiv tenderske dokumentacije.

Ugovorni organ JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka je uputilo Kancelariji za razmatranje žalbi BiH Izjašnjenje o žalbi broj 02-01-JN-1721/17 od 08.06.2017. godine zajedno za žalbom žalioca "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor. Ugovorni organ JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka je dana 08.06.2017. godine donio Odluku o odgađanju nastavka postupka jave nabavke do donošenja odluke po žalbi KRŽ-a.

Ugovorni organ JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka je dana 17.07.2017. godine zaprimilo Rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi, broj JN2-01-07-1-328-6/17 od 06.07.2017. godine po žalbi žalioca "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor kojim se usvaja žalba ponuđača "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor od 02.06.2017. godine i poništava tenderska dokumentacija i obavještenje o nabavci broj 750-1-3- 21-3-17/17 objavljeno na portalu javnih nabavki, datum slanja obavještenja na objavu 25.05.2017. godine.

Shodno navedenom ugovorni organ JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka.

 

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Broj: 01-345-UP- .128/717

Banja Luka, 19.07.2017. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: