(peta izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu) Nabavka usluga održavanja softvera, uništenja privremeno oduzete robe, korištenja sistema za satelitsko praćenje vozila, održavanja web hostinga i web stranice, obuke uposlenih za gašenje požara, ispitivanja sadržaja izduvnih gasova, štampanja identifikacionih kartica, procjene imovine od strane ovlaštenog procjenitelja i servisiranja klima uređaja

Datum objave: 05.07.2017. 11:35 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Tuzla

 

Broj predmeta : 17/1-14401399/17

Ur. broj akta: 10302-0011

Datum.            03.07.2017. godine

Mjesto,           Tuzla

 

Na osnovu ćlana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (..Službeni glasnik Bili", broj: 39/14), Budžeta Tuzlanskog kantona za 20l7.godinu (..Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 04/17) i Odluke o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 20l7.godinu broj: 17/1-14-001399/17 ur. broj akta: 10302-0010 od 03.07.2017.godinc. v.d. direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a donosi:

 

PETU IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVKI

roba i vršenja usluga za 2017. godinu

 

Član 1.

Ovom izmjenom i dopunom Plana nabavki definiSe se koje su to robe. usluge i radovi koji će biti predmetom nabavki Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a u 20l7.godini.

 

Član 2.

Za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a. u 2017.godini. izvršiće se nabavka sljedećih roba, usluga i radova:

 

Rb

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Ekonomski kod

Procijenjen a vrijednost nabavke sa PDV-om

Vrsta postupka nabavke

Planirani potetak postupka

Planirani završetak postupka

Napomene

Robe

1.

Nabavka rezervnih dijelova za računarsku opremu - monitori

30237000-9

613416

700.00 KM

Direktni

Maj

 

 

2.

Nabavka službenih vozila

34100000-8

821300

46 000.00 KM

Konkurentski

Juli

August

 

3.

Nabavka kancelarijskih mašina za uvezivanje spisa i uništavanje papira

30100000-0

821300

2 000.00 KM

Direktni

Juli

Juli

 

4.

Nabavka elektronskog uređaja za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena

35125200-8

821300

3 500.00 KM

Direktni

August

August

 

Usluge

1.

Usluge održavanja softvera

72267000-4

613722

25 200.00 KM

Konkurentski

Juli

August

 

2.

Pružanje usluga uništenja privremeno oduzete robe

65000000-3

613329

2.000.00 KM

Direktni

Mart

April

 

3.

Usluge korištenja sistema za satelitsko praćenje vo/ila

381I2IOO-4

613934

6.000.00 KM

Direktni

Man

April

 

4.

Usluge održavanja web hostinga i web stranice

72212224-5

613934

1 000.00 KM

Direktni

Mart

April

 

5.

Usluge obuke uposlenih za gašenje požara

71317100-4

613922

500.00 KM

Direktni

Mart

April

 

6.

Usluge ispitivanja sadržaja izduvnih gasova

71632000-7

613523

1 500.00 KM

Direktni

Man

Apol

 

7.

Usluge štampanja identifikacionih kartica

79810000-5

613912

500.00 KM

Direktni

April

Maj

 

8.

Nabavka usluge procjene imovine od strane ovlaštenog procjenitelja

66519500-6

613900

500.00 KM

Direktni

Mq

M*

 

9.

Nabavka usluge servisiranja klima uređaja

50730000-1

613720

1000.00 KM

Direktni

Juni

Juni

 

 

Član 3.

Nabavke iz ćlana 2. ovog Plana provodil će sc u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH". broj 39/14).

 

Član 4.

Plan nabavke Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a sc može mijenjati u skladu sa potrebama Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a.

 

Član 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na web stranici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: