(pojašnjenje tenderske dokumentacije) Nabavka mašina za održavanje pruga i sitne pružne mašinerije

Datum objave: 24.02.2021. 08:08 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

JAVNO PREDUZEE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Društvo sa ograničenom odgovornošću SARAJEVO

71 000 Sarajevo, Musala 2

 

Broj: 1- -1/2021 

Datum: 18.02.2021. godine 

Mjesto: Sarajevo

 

E-mail: www.zfbh.ba/javne-nabavke/Postupci  finansirani od strane EIB-a.

link: https://www.zfbh.ba/javne-nabavke/#1611749221144-bd7f95aa-bac2.

 

Predmet: Odgovori na pristigla pitanja za pojašnjenje Tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke robe tender broj: EIP-PM02/21 /е-mail od 09 i 17.02.2021/

U postupku javne nabavke robe-, tender broj: EIP-PM02/21, ponuđač je postavio pitanja:

1.       Pitanje br. 1 ponuđača glasi: ,.Da Ii bi bilo moguće dobiti tendersku dokumentaciju u originalnoj datoteci kako bismo koristili navedene formate za raziičite potrebne obrasce"?

Ad1: Komisija (tehničko lice) daje odgovor: tenderska dokumentacija i obavještenje o nabavci za nabavku mašina za održavanje pruga i sitne pružne mašinerije- Referentni broj: EIB-GtP/EIB-PM 02/2 - objavljeni na: www.zfbh.ba/javne-nabavke/Postupci  finansirani od strane EIB-a. Takoder, moguće je direktno pristupiti putem linka:

https://www.zfbh.ba/javne-nabavke/#1611749221144-bd7f95aa-bac2

 

2.       Pitanje br. 2 ponuđača glasi: Obrazac FIN-1: Finansijska situacija (strana 50): potrebno je predstaviti podatke za prethodne 3 godine, dok Tabela 2. Finansijska situacija (strana 31) traži za period 2017-2019. Koju treba uzeti u obzir? U našem slučaju, možemo dostaviti obje, međutim za 2020. godinu, iako su finansijski podaci predati u registar, revizor ih neće potpisati prije juna ove godine. Stoga, u slučaju 2020. godine. finansijski podaci će biti oni koji su predati u registar.

Ad1: Komisija (tehničko lice) daje odgovor: U oba obrasca FIN 1 i FIN2 uzeti mjerodavno razdoblje 2017-2019 kao što je navedeno na strani 31 /tabela 2 / predmetnog Tenderskog dokumenta.

 

3.       Pitanje br. 3 ponuđača glasi: Obrazac ESHS-IG: ESHS Potvrde i dokumentacija: kada podizvođač može izvršiti značajan dio radova, da li su potrebne dodatne potvrde i dokumentacija pored dokumentacije samog Učesnika?

Ad1: Komisija (tehničko lice) daje odgovor: Proizvođač opreme treba da priloži potrebne certifikate, kao što je i traženo u Obrazac ESHS-IG: ESHS Potvrde i dokumentacija.

 

4.       Pitanje br. 4 ponudača glasi: Pozicija br. 0.2.4: vrsta mašina koje mi predlažemo su bile homologizirane u Evropi i njihova namjena je održavanje pruge i kontaktne mreže, sa maksimalnom operativnom brzinom od 80 km/h (maksimalna projektovana brzina od 90 km/h). Ljubazno Vas molimo za malu promjenu formulacije, sličnu sljedećem primjeru: „Mašine se trebaju proizvoditi sa samostalnim pogonom sa maksimalnom operativnom brzinom od najmanje 80 km/h (i kada je na samostalnom pogonu i kada je uključena u voz)"

Ad1: Komisija (tehničko lice) daje odgovor: Zahtjevi Tenderskog dokumenta tačka 0.2.4. moraju biti ispoštovani tj.ostaju nepromijenjeni shodno predmetnom Tenderskom dokumentu.

 

5.       Pitanje br. 5 ponuđača glasi: Pozicija br. 1.1.8: vrsta mašina koje mi predlažemo su bile homologizirane u Evropi i njihova namjena je održavanje pruge i kontaktne mreže i opremljena je sa točkovima prečnika (novi) od 760 mm. Ljubazno Vas molimo da otvorite zahtjev za točkove prečnika od najmanje 760 mm.

Ad1: Komisija (tehničko lice) daje odgovor: Zahtjevi Tenderskog dokumenta tačka 1.1.8 moraju biti ispoštovani tj.ostaju nepromijenjeni shodno predmetnom Tenderskom dokumentu.

 

6.       Pitanje br. 6 ponudača glasi: Pozicija br. 1.1.18 pasus 2.2.1: molimo pojasnite da li se naznačena bruto težina od 80 tona odnosi na zbir težine mašine za održavanje + vučene težine? ili se to odnosi na 80 tona kao dodatak težini navedenih mašina za održavanje? Predložena vrsta mašine može vući puni teret od 80 tona (težina mašine za održavanje + vučena težina) na gradijentu od 2,5%, brzinom do 25 km/h.

Ad1: Komisija (tehničko lice) daje odgovor: : Zahtjevi Tenderskog dokumenta tačka 1.1.18 moraju biti ispoštovani tj. ostaju nepromijenjeni shodno predmetnom Tenderskom dokumentu /-da jedna vučna jedinica ima mogučnost vuče bruto težine od najmanje 80 t na nagibu 25%o uz minimalnu brzinu od 30 km/h/.

 

Dostaviti:

-        naslovu ( email),

-        a/a.

 

JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

društvo sa ograničenom odgovornošću SARAJEVO

71 000 Sarajevo, Musala 2

 

No: 1- -1/2021 

Date: 18 February 2021 Place: Sarajevo

 

E-mail: www.zfbh.ba/javne-nabavke/Postupci financed by EIB. 

Link: https://www.zfbh.ba/javne-nabavke/#1611749221144-bd7f95aa-bac2.

 

Subject: Ansvvers to the received questions for clarification of the Tender documentation in the public procurement procedure- Tender ID: EIP-PM02/21 / Reference: Your emails of 9 th and 17 th February

In the procedure of public procurement of goods - Tender ID: EIP-PM02/21, the Bidder asked follovving questions:

1.       Question No. 1 of the Bidder vvas: "VVould it be possible to get the tender documents in native file in order to use the indicated formats for the different required forms?"

Ad1: The Commission (technical person) gives the ansvver: Tender documentation and procurement notice for the supply of Track Maintenance Machines and Small Track Machinery - Reference number: EIB-GtP/EIB-PM 02/2 - are published on: www.zfbh.ba/javne-nabavke/Postupci financed by EIB. AIso, it is possible to access them directly via link:

https://www.zfbh.ba/javne-nabavke/#1611749221144-bd7f95aa-bac2.

 

2.       Question No. 2 of the Bidder vvas: "Form FIN-1: Financial Situation (page 50): it is required to present data for the previous 3 years, vvhile Table 2. Financial Situation (page 31) requires the period 2017-2019. Which one has to be considered? In our case, vve could deliver both, hovvever for уеаг 2020, although the financial data have been submitted to the register, the auditor will not sign them before June this уеаг. Therefore, in the case of уеаг 2020, the financial data vvould be those submitted to the register."

Ad1: The Commission (technical person) gives the answer: In the both forms FINl and FIN2 relevant period of 2017-2019 should be referred to, as indicated on page 31 / Table 2/ of the relevant Tender document.

 

3. Question No. 1 of the Bidder was: "Form ESHS-IG: ESHS Certifications and Documents: vvhen a subcontractor may execute a significant part of the works, are additional certificates or documents required to those of the Participant itself?"

Ad1: The Commission (technicai person) gives the answer: The equipment manufacturer must provide necessary certificates, as required in Form ESHS-IG: ESHS Certificates and Documentation.

 

4.       Item No. 0.2.4: the type of machines that vve propose has been homologated in Europe and has for purpose Track and Catenarv maintenance, with a maximum operational speed of 80 km/h (maximum design speed of 90 km/h). We kindly ask for a slight change of the wording similar to the following example: "Machines should be manufactured as self-propelled vvith a maximum operational speed of at least 80 km/h (both, self-propelled and included in the train)''

Ad1: The Commission (technical person) gives the answer: Requirements of the Tender Document in Item 0.2.4 must be complied with i.e. remain unchanged in accordance with the relevant Tender Document.

 

5.       Item No. 1.1.8: the type of machines that we propose has been homologated in Europe and has for purpose Track and Catenary maintenance and is fitled with wheels vvith diameter (new) of 760 mm. We kindly ask to open the requirement for vvheels of at least 760 mm of diameter.

Ad1: The Commission (technical person) gives the answer: Requirements of the Tender Document in Item 1.1.8 must be complied vvith i.e. remain unchanged in accordance vvith the relevant Tender Document.

 

6.       Item No. 1.1.18 and Item No. 2.2.1: please, clarifv ifthe indicated gross vveight of 80 ton refers to the sum of the maintenance machine weight + tovved vveight? Or if it refers to 80t ton in addition to the weight of the specified maintenance machines? The type of machine proposed is able to traction a full load of 80 ton (maintenance machine weight + tovved weight) on the gradient of 2.5 % with a speed up to 25 km/h.

Ad1: The Commission (technical person) gives the answer: Requirements of the Tender Document in Item 1.1.18 must be complied vvith i.e. remain unchanged in accordance with the relevant Tender Document / - that one towing unit has the possibility of towing a gross weight of at least 80 tons on a slope of 25%o with a minimum speed of 30 km/h.

 

Submitted:

-        Address (email),

-        a/a

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
odgovori_na_pitanja.pdf
PODIJELI: