Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva VELKEM d.o.o. Doboj Istok

Datum objave: 20.02.2021. 11:24 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 13, 17.02.2021

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić kao stečajni sudija, u postupku prethodnog ispitivanja prijave za pokret anje stečajnog postupka nad dužnikom "VELKEM" d.o.o. Doboj Istok, ul. Kl okotnica bb, Doboj Istok, dana 29.01.2021. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE

 


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva "VELKEM" d.o.o. Doboj Istok, ul. Klokotnica bb, Doboj Istok, matični broj subjekta; 1-7575.
Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Ruzmir Kabadajić iz Tuzle.
Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvrđene odredbom člana 16. Zakona o stečajnom postupku, a naročito:
- obezbijediti imovinu dužnika i starati se o istoj.
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,
- utvrditi da li postoji razlog zaotvaranje stečajnog postupka,
- ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,
- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka i
- uraditi kontrolu poslovanja stečajnog dužnika.
Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti svoj pismeni izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja u kome će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoje bilo kakvi izgledi za nastavak daljeg poslovanja dužnika.
Rješenje će biti objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH", te se pozivaju povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja dostave prijedlog mjera osiguranja na predmetima stečajnog dužnika koje će eventualno zahtijevati.
Ovo rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra ovog Suda, Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda Gračanica i Službi za geodetske i imovinsko pravne poslove Općine doboj Istok, radi upisa zabilj ežbe otvranja prethodnog postupka.

 

 

Broj 32 0 St 393047 20 St
29. januara 2021. godine
Tuzla
(03-3-491/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: