(poništenje aukcije) Izvođenje građevinskih radova u Azilantskom centru u Delijašima

Datum objave: 12.02.2021. 08:19 / Izvor: Akta.ba, 03.02.2021.

Broj: 04-16-4-7572-33/20

Datum: 03.02.2021 godine.

 

Na osnovu člana 61. stav (1) i (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17), člana 69. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), ministar ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, donosi:

 

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

„Građevinski radovi u Azilantskom centru u Delijašima"

 

Član 1.

Poništava se postupak nabavke „Građevinski radovi u Azilantskom centru u Delijašima" koji je pokrenut na osnovu Odluke o pokretanju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj 04-16-4-7572/20 od 18.09.2020.godine za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH putem Konkurentskog postupka sa objavom na portalu javnih nabavki, broj obavještenja 268-7-3-43/20.

 

Član 2.

ХЈ postupku nabavke iz člana 1. ove Odluke ponudu je dostavio jedan ponuđač Dinalsa d.o.o. Sarajevo sa cijenom ponude 45.958,50 KM (bez PDV-a). Nakon pergleda i ocjene dostavljene ponude donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nakon provedenog postupka javne nabavke „Građevinski radovi u Azilantskom centru u Delijašima" za potrebe Ministarstva sigurnosti/bezbjednosti ВШ broj 04-16-4-7572-25/20 od 28.12.2020.godine, te je kao najpovoljniji ponuđač izabrana firma Dinalsa d.o.o. Sarajevo. Dopisom broj 0079/21 od 28.01.2021.godine firma Dinalsa d.o.o. Sarajevo je obavijestila Ministarstvo sigurnosti da odustaje od predmetne ponude. Obzirom da nije nije bilo drugih ponuđača postupak nabavke se poništava.

 

Član 3.

Zadužuje se Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijsko materijalne poslove za realizaciju ove Odluke. Ova odluka će se objaviti na web stranici ministarstva sigurnosti BiH (www.msb.gov.ba).

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donoŠciijd i dostavićc so svim ponuddčinia koji su učcslvovaii u postupku shodno članu 71. Stav (2) ZJN.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovomom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: