(poništenje aukcije) Izvođenje radova i nabavka opreme za društvene objekte u povratničkim MZ na području opštine Šamac za lot5, lot6 i lot7 (ponovljeni postupak)

Datum objave: 23.01.2020. 15:47 / Izvor: Akta.ba, 23.01.2020.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA ŠAMAC

NAČEJ1NIК OPŠTINE

Broj: 01-022-3/2020

Datum. 23.01.2020. god.

 

Na osnovu člana 50. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske".

broj: 97/16). člana 69. stav (2) tačka a) i člaia 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14). Načelnik opštine Šamac d o n o s i:

 

O D L U К U O PONIŠTENJU POSTUPКA

za nabavku radova

„Izvođenje radova i nabavka opreme za društvene objekte u povratničkim MZ

na području opštine Šamac i“

za LOT5, LOT6 i LOT7 (ponovljeni postupak)

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke za nabavku radova “Izvođenje radova i nabavka opreme za društvene objekte u povratničkim MZ na području opštine Šamac" za LOT5.LOT6 i JOT7 (ponovljeni postupak) pokrenut na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 01-022-3/2020 od 10.01.2020. godine putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa objavom obavjsštsnja na portalu Agencije zajavne nabavke BiH broj 144-7-3-1-3-1/20 od dana 10.01.2020. godine jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za navedene lotove.

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na veb sajtu opštime Šamac i “Službenom glasniku opštine Šamac “

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne iabavke za nabavku radova Izvođenje radova i nabavka opreme za društvene

objekte u povratničkim MZ na području opštine Šamac pokrenut je na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 01 -022-3/2020 od 10.01.2020. godine putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa objavom obavještenja na portalu AJM BiH broj 144-7-3-1-3-1/20 od dana 10.01.2020. godine zajedno sa predmetnom tenderskom dokumentacijom.

 

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke iznosi do 9.615.39, odnosno do 11.250.00 КM sa

uračunatim PDV-om i utvrđena je finansijskim sredstvima na osnovu Ugovora o sufinansiranju projekta infrastrukture i nabavka opreme za društvene objekte na području opštine Šamac. Broj 01-122-320/2019 od 12.12.2019. godine zaključenog između Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije i Opštine Šamac.

 

Predmetna nabavka je podijeljena na tri lot-a (LOT5. LOT6 i LOT7).

- LOT5 obuhvata izvođenje radova na sanaciji hidroforskog postrojenja > MZ Gornji Hasić

- LOT6 obuhvata izvođenje radova na uređenju elektro i vodo instalacija u Domu u MZ Donji Hasić i

- LOT7 obuhvata izvođenje radova na uređenju doma i arteške kućice v MZ Hrvatska Tišina.

Кako do krajnjeg roka predviđenog za prijem ponuda nije dostavljena nijedna ponuda za LOT5. LOT6 i LOT7. a obzirom da je Zakon o javnim nabavkama precizno definisao u članu 69. stav 2. tačka a)  obavezu ugovornog oprana da poništi postupak javne nabavke u slučaju da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, odlučeno je kao u članu I. ove odluke.

 

Slijedom prethodno navedenog ugovorni opran donosi Odluku o poništenju postupka javne nabavke u skladu sa članom 69. stava (2). tačka (a) Zakona o javnim nabavkama BiH .

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi BiH posredstvom

ugovornog oprana, u roku od 5 (pet) dana od dana javnog objavljivanja odluke.

 

Dostavljeno:

1)         Službeni glasnik,

2)         Vebsajti

3)         Arhivi.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: