(poništenje aukcije) Izvođenje radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata

Datum objave: 07.01.2020. 14:54 / Izvor: Akta.ba, 06.01.2020.

RUŠENJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

Datum: 6.01.2020. 

 

Bosna i Hercegovina                                         

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                   

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-1-05-2-4678-5/19

Kalesija, 31.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),  Općinski načelnik, donosi

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke usluga

 

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova „RUŠENJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija.

 

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova „RUŠENJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-4678-1/19, od 03.12.2019. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-87-3-107/19, od 10.12.2019. godine na portalu javnih nabavki. 

Kao datum i vrijeme otvaranja ponuda za naprijed navedeni postupak tenderskom dokumentacijom određen je dan  27.12.2019. u 09.30 sati. Međutim, niti jedna ponuda nije pristigla u datom roku. S toga je odlučeno kao u dipozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja.                                                                                                                                    

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: