(poništenje aukcije) Izvođenje radova na uređenju skladišnog prostora za potrebe Službe civilne zaštite Grada Cazina

Datum objave: 22.02.2021. 15:14 / Izvor: Akta.ba, 15.10.2020.

 

Služba za finansije, računovodstvo i trezor

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

GRAD CAZIN

 

Broj: 02-11-9132/20

Cazin, 15.10.2020.godine

 

Na osnovu člana 70. i člana 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.glasnik BIH", broj: 39/14) Služba za finansije, računovodstvo i trezor donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Poništava se postupak javne nabavke radova uređenja skladišnog prostora za potrebe Službe za civilnu zaštitu Grada Cazina, a u skladu sa obavještenjem o nabavci broj: 697-7-3-99-3-53/20, te se smatra da isti nije ni pokrenut.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ je pokrenuo postupak javne nabavke - konkurentski postupak na osnovu člana 87. 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH" broj: 39/14), u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke i u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Ugovorni organ je u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH" broj: 39/14) objavio obavještenje na portalu javnih nabavki broj: 697-7-3-99-3-53/20.

U skladu sa obavještenjem o nabavci broj: 697-7-3-99-3-53/20 svi zainteresirani ponuđači su mogli dostaviti svoje ponude do dana 25.08.2020.godine, 14.00 sati, a otvaranje istih je predviđeno za 14.05 sati istog dana.

Do navedenog roka pristigle su dvije ponude i to:

1. Građ.obrt "Miki gradnja" Cazin

2. "Dola" doo Cazin

Pregledom ponuda Komisija za javne nabavke je utvrdila slijedeće:

- Ponuđač Građ.obrt "Miki gradnja" Cazin u svojoj ponudi nije dostavio dokumentaciju traženu tačkom 7.6. tenderske dokumentacije, i to izjavu potpisanu od strane ovlaštenog lica i ovjerenu od strane nadležnog organa kojom izjavljuje da podliježe primjeni preferencij alnog tretmana domaćeg

- Ponuđač „Dola" doo Cazin je dostavio izjavu kojom izjavljuje da podliježe primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ali ista nije ovjerena od strane nadležnog organa.

Komisija za javne nabavke je zapisnikom broj: 11-9132/20 od 09.10.2020.godine konstatovala da su ponude naprijed navedenih ponuđača neprihvatljive za Ugovorni organ iz razloga što isti nisu dostavili dokumentaciju traženu tačkom 7.6. tenderske dokumentacije, te su isti predložili da se predmetni postupak poništi.

Zakonom o javnim nabavkama član 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka d) je propisano da se postupak javne nabavke poništava u slučaju da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, te se ugovor ne može dodijeliti nijednom ponuđaču, niti se može zaključiti ni okvirni sporazum.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ugovorni organ objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu

 

Pouka o pravnom lijeku:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu u roku od 5 (pet) dana u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.glasnik BiH", broj: 39/14).

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: