(poništenje aukcije) Izvođenje radova nastavka izgradnje stadiona Lug-Lendići

Datum objave: 02.03.2021. 09:31 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA JAJCE

Općinski načelnik

 

Broj: 02-11-7- 9708 /20

Jajce, 24.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br. 39/14), člana 110. Statuta Općine Jajce („Službene novine Općine Jajce“, br. 3/08), u postupku javne nabavke nastavka izgradnje stadiona Lug-Lendići, putem otvorenog postupka čije obavještenje je objavljeno na portalu javnih nabavki pod brojem: 1190-1-3-166-3-95/20 od 14.12.2020. godine, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o poništenju otvorenog postupka javne nabavke koja se odnosi na nastavak izgradnje stadiona Lug-Lendići

 

I

Na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-110-7/21 od 18.02.2021. godine otvoreni postupak čije obavještenje je objavljeno na portalu javnih nabavki pod brojem: 1190-1-3-166- 3-95/20 od 14.12.2020. godine a radi nabavke radova koji se odnose na nastavak izgradnje stadiona Lug-Lendići , se PONIŠTAVA.

 

II

Ova Odluka objavit će se na web stranici Ugovornog organa: www.opcina-jajce.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Rješavajući po žalbi ponuđača ''KOMOTIN'' d.o.o. Jajce, izjavljenoj protiv tenderske dokumentacije u okviru otvorenog postupka javne nabavke radova koji se odnose na nastavak izgradnje stadiona Lug- Lendići a čije obavještenje je objavljeno na portalu javnih nabavki pod brojem 1190-1-3-166-3-95/20 od 14.12.2020. godine, Ured za razmatranje žalbi donio je rješenje broj: JN2-03-07-1-110-7/21 od 18.02.2021. godine kojim se poništava tenderska dokumentacija ovog organa.

Iz navedenih razloga a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama poništava se cjelokuupna tenderska dokumentacija, obavještenje o nabavci broj 1190-1-3-166-3-95/20 od 14.12.2020. godine kao i svi kasniji akti doneseni u ovom postupku javne nabavke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke se u skladu sa članom 111.stav 13 Zakona o javnim nabavkama ne može izjaviti žalba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: