(poništenje aukcije) Nabavka brtvenog materijala i platna za kompenzatore

Datum objave: 25.02.2021. 12:20 / Izvor: Akta.ba, 24.02.2021.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

 

Sarajevo: 19.02.2021.

Broj: 02-6058/21

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo (broj: SD-521 1/16-38/2. od 29.03.2016. godine) i člana 4. stav 7. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćeni tekst (broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine), Izvršni direktor za proizvodnju donosi:

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke u predmetu: Nabavka brtvenog materijala i platna za kompenzatore" za potrebe Podružnice Termoelektrana "Tuzla" Tuzla. po Otvorenom postupku broj 2000029944 (broj sa Portalajavnih nabavki: 1405-1-1-307-3-397/20) jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su sudjelovali u predmetnom postupku nabavke, te Odluku objavi na internetskoj stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba ).

 

Obrazloženje

U predmetnom Otvorenom postupku javne nabavke ponude su dostavili sljedeći ponudači:

1. „МАКI PROM" d.o.o. Lukavac     sa cijenom od 136.947.50 KM bezPDV-a

2. „TEP-LIGHT" d.o.o. Tuzla sa cijenom od 136.699,00 KMbez PDV-a

3. „Industrija 4B"1 d.o.o. Kakanj sa cijenom od 137.099.00 KM bez PDV-a

 

Zapisnik sa otvaranja ponuda po Otvorenom postupku broj 2000029944 od 03.12.2020. godine je dostavljen učesnicima predmetnog postupka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i podzakonskim aktima.

Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom direktora broj 02-4-63-7264/2020 od 22.07.2020. godine, izvršila je otvaranje, pregled i evaluaciju pristiglih ponuda i utvrdila sljedeće:

 

Pregledom ponude ponuđača „Industrija 4B" d.o.o. Kakanj, utvrđuje se sljedeće:

- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav 1. tačka od a) do d) ZJN - Aneks 3, na strani r.br. 14 ponude, nije ovjerena od nadležnog organa prema zahljevu tačke 6.2.1. tenderskog dokumenta.

- Rješenje o upisu u sudski registar/izvod iz sudskog registra, na strani r.br. 17-21 ponude, nije ovjeren od strane nadležnog organa, prema zahtjevu tačke 6.3 tenderskog dokumenta.

- Pismena izjava iz člana 52. ZJN - Aneks 4, na strani r.br. 15 ponude. nije ovjerena od nadležnog organa prema zahtjevu tačke 6.11 tenderskog dokumenta.

- nije dostavljena Garancija za ozbiljnost ponude u skladu sa tačkom 5.19 Tenderske dokumentacije.

Iz naprijed navedenih razloga, odbacuje se ponuda ponudača „Industrija 4B" d.o.o. Kakanj. prema odredbi člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama BiH (,,Služeni glasnik BiH", broj 39/14). jer njegova ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve tenderskog dokumenta. 

Pregledom ponude ponudača „TEP-LIGHT" d.o.o. Tuzla, utvrduje se da je ponuđač za pozicije 75 do 77 iz specifikacije, dostavio tehnički list za ponudeni materijal koji ne sadrži zahtjevani tehnički podatak gustine 1500kg/m3 (u dostavljenom tehničkom listu vrijednost gustinaje 1000 kg/m3).

Iz naprijed navedenih razloga. odbacuje se ponuda ponudača „TEP-LIGHT" d.o.o. Tuzla, prema odredbi člana 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama Bil l (,,Službeni glasnik BiH"', broj 39/14), jer njegova ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve tenderskog dokumenta.

Pregledom ponude ponudača „МАКI PROM" d.o.o. Lukavac. utvrduje se da је ponudač za poz 65 do 77 iz specifikacije, dostavio tehnički list za ponudeni materijal koji ne sadrži zahtjevani tehnički podatak tolerancije (dužina - širina 5% debljina 0,1 mm za debljine do 1 mm i 10% za debljine iznad 1,0 mm).

Iz naprijed navedenih razloga. odbacuje se ponuda ponudača „МАКI PROM' d.o.o. Lukavac, prema odredbi člana 68. stav 4. tačka i) Zakona ojavnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), jer njegova ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve tenderskog dokumenta.

Iz navedenih razloga je u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d), odlučeno kao u članu 1. dispozitiva ove Odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajcvo. Podružnica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: