(poništenje aukcije) Nabavka dijelova za kompresore bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Datum objave: 26.12.2019. 13:32 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2019.

Sarajevo 24.12.2019.

Broj: 02- 38532/19

 

Na osnovu člana 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 95. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i Statuta o izmjeni i dopuni Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, te člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva -Prečišćeni tekst- broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine, v.d. Izvršni direktor za proizvodnju, na preporuku Komisije za javnu nabavku, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke

 

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke za dostavu ponuda u predmetu nabavke Nabavka dijelova za kompresore bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, tender broj: 2000027702. broj obavještenja: 1424-1-1-361-3-526/19 objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj: 78 od 29.11.2019. godine i 20.11.2019. godine na Portalu www.ejn.gov.ba, jer je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 

Član 2.

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici JP EP BiH, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice Termoelektrana „Kakanj "Kakanj.

 

Obrazloženje

Po otvorenom postupku javne nabavke u predmetu nabavke Nabavka dijelova za kompresore bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, tender broj: 2000027702, broj obavještenja: 1424- 1-1-361-3-526/19 objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj: 78 od 29.11.2019. godine i 20.11.2019. godine na Portalu www.ejn.gov.ba, ponudu je dostavio ponuđač:

- BRATSTVO-HOLDING d.d. Novi Travnik

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od dana 16.12.2019. godine, nakon izvršenog otvaranja, pregleda i ocjene primljene ponude, te zadovoljavanja kvalifikacijskih i tehničkih zahtjeva, izvršeno je rangiranje prihvatljivog ponuđača prema kriteriju za izbor - najniža cijena:

Osvojena pozicija

Naziv ponuđača i sjedište

Iznos ponude

1.

BRATSTVO-HOLDING d.d. Novi Travnik

32.000,00 KM

 

Osigurana sredstava za predmetnu nabavku bez PDV-a iznose 19.500,00 KM.

 

Komisija za javnu nabavku je predlažila da se izvrši poništenje po predmetnom postupku nabavke u skladu sa članom 69. stavom (2) tačkom e) ZJN BIH jer je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Na osnovu svega navedenog je i donesena Odluka kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj", Kakanj u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

v.d. Izvršni direktor za proizvodnju

Senad Smajić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: