(poništenje aukcije) Nabavka dva digitalna radiografska RTG sistema, sa podnim i plafonskim nosačem

Datum objave: 11.02.2021. 08:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1157-1-1-797-4-128/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava dva digitalna radiografska RTG sistema, sa podnim i plafonskim nosačem

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava dva digitalna radiografska RTG sistema, sa podnim i plafonskim nosačem

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33111000-1 Rendgenske naprave


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Zdravstveni centar Brčko

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Garancija 10,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.11.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-1-797-4-128/21
PODIJELI: