(poništenje aukcije) Nabavka elektromotora i transformatora za rotorni bager SRs -401

Datum objave: 13.01.2020. 13:25 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

Javno preduzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

 

Sarajevo, 09.01.2020

Broj: 02-714/20

 

Na osnovu članova 69. stav (2) d). 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SI.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016.godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine donosim,

 

ODLUKU

o poništenju otvorenog postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke elektromotora i transformatora za rotorni bager SRs-401 za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, OJ Rudnik "Šikulje" po Tenderu broj: ZD R10-02-5-151/18.

 

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke, istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

 

Obrazloženje:

Predmetni otvoreni postupak javne nabavke, objavljen na portalu javnih nabavki pod brojem obavještenja: 663-1-1-1047-3-459/18, 663-1-1-1047-8-605/19 (ispravka) i u „Službenom glasniku BiH" broj: 51/19 i 65/19 (ispravka), se poništava iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva za ovaj ugovorni organ. U daljem tekstu ove Odluke navedeni su razlozi neprihvatljivosti ponuda ponuđača koji su dostavili svoje ponude:

 

Ponuda ponuđača Konzorcij: NEXEN d.o.o. Banja Luka i PROTON d.o.o. Tuzla ocijenjena je kao neprihvatljiva iz sljedećeg razloga:

Konzorcij ponuđača: NEXEN d.o.o. Banja Luka i PROTON d.o.o. Tuzla je dostavio garanciju za ozbiljnost ponude naslovljenu na ugovorni organ: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. - Tuzla, Mije Keroševića - Guje br. 1, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, a što nije u skladu sa obrascem garancije za ozbiljnost ponude iz tenderske dokumentacije. Naime, tenderskom dokumentacijom (str. 28/40 TD) je zahtijevano da se garancija za ozbiljnost ponude dostavi za ugovorni organ: JP „Elektroprivreda" BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo. Predmetni postupak javne nabavke provodi ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, a ne ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. Tuzla, te u slučaju da dođe do protestiranja garancije, ista mora i biti naslovljena na ugovorni organ koji i provodi predmetni postupak,  kako bi ista i bila naplativa. S obzirom daje dostavljena garancija za ozbiljnost ponude naslovljena na drugi ugovorni organ odnosno da ista nije dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom, to je ponuda konzorcija ponuđača NEXEN d.o.o. Banja Luka i PROTON d.o.o. Tuzla ocijenjena kao neprihvatljiva.

 

Ponuda ponuđača Konzorcij: INELEX d.o.o. Sarajevo i KOVAN M.I. d.o.o. Gračanica ocijenjena je kao neprihvatljiva iz sljedećeg razloga:

Na osnovu Žalbe Konzorcija ponuđača: NEXEN d.o.o. Banja Luka i PROTON d.o.o. Tuzla, Ured za razmatranje Žalbi BiH je donio Rješenje broj: JN2-03-07-1-3028-9/19 od 26.12.2019. godine u kojem je Žalba oicjenjena kao djelomično osnovana. Rješenjem je naloženo da Ugovorni organ provede ponovnu ocjenu ponuda i to u skladu sa stavovima Ureda iznesenim u Rješenju. Komisija za ocjenu ponuda je uvažila stavove Ureda iznesene u Rješenju i na osnovu istih ocijenila ponudu Konzorcija ponuđača: INELEX d.o.o. Sarajevo i KOVAN M.I. d.o.o. Gračanica na način dat u nastavku. 1) U tački 6.7, općeg dijela Tenderske dokumentacije, podtačka 2. od ponuđača je zahtijevano da za robu koju nude, a koju nisu sami proizveli, dostave:

„ - pismo autorizacije prema priloženom obrascu izdalo od strane proizvođača ili

- ukoliko je ponuđač ovlašteni distributer-zastupnik, obavezan je dostaviti odgovarajuće dokumente (ugovore, ovlaštenje za zastupanje i si.) kojima dokazuje status ovlaštenog distributera-zastupnika ili

- pismo autorizacije prema priloženom obrascu izdato od strane ovlaštenog distributera-zastupnika, uz koji se obavezno prilažu dokumenti (ugovori, ovlaštenja za zastupanje i si.) kojim izdavalac autorizacije dokazuje status ovlaštenog distributera-zastupnika."

Na ime dokazivanja statusa ovlaštenog distributera Konzorcij: INELEX d.o.o. Sarajevo i KOVAN M.I. d.o.o. Gračanica, je dostavio Ugovor o prodaji i distribuciji između „Siemens Aktiengesellschaft Osterreich, SiemensstraBe 90, Wien, Austrija i „Kovan MI" d.o.o. Gračanica. U dostavljenom Ugovoru, članu 2.,,Predmet ugovora" je navedeno: „Predmet ugovora je definiranje uvjeta prodaje i isporuke robe iz prodajnog portfelja Siemens na području industrijske automatizacije (tj. roba kako je isključivo definirana u prilogu br.3. - rabati". U Članu 25. istog Ugovora je navedeno daje sastavni dio Ugovora, između ostalih, i prilog 3. U gore navedenom Rješenju, Ured je zauzeo stav da Konzorcij ponuđača INELEX d.o.o. Sarajevo i KOVAN M.I. d.o.o. Gračanica nije dokazao daje od kompanije Siemens ovlašten da nudi elektromotore, obzirom da u Ponudi Konzorcija ponuđača nije dostavljen Prilog 3. iz kojeg bi se moglo utvrditi da robe koje su predmet Ugovora (portfelj industrijske automatizacije) obuhvataju i elektromotore koje je Konzorcij ponuđača nudio, te samim tim, nije dokazao daje ovlašteni distributer-zastupnik proizvođača čije je robe nudio, čime nije ispunio uslov iz tačke 6.6. Podtačka 2. opšteg dijela tenderske dokumentacije.

Napominjemo da je u Rješenju Ureda za razmatranje žalbi BiH broj: JN2-03-07-1 -3028-9/19 od 26.12.2019.godine zauzet stav da Konzorcij ponuđača INELEX d.o.o. Sarajevo i KOVAN M.I. d.o.o. Gračanica nije dostavio tehničku dokumentaciju kojom se dokazuju tehničke karakteristike nuđenih transformatora iz stavke 15. „Trofazni transformator (upravljanje 220 V AC)" i 16 „Trofazni transformator (rasvjeta i grijanje 220 V AC)". Naime, u Tabeli 2. „Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda1'' od ponuđača je u tački 2. zahtijevano da dostave: „Tehnički opis sa tehničkim karakteristikama opreme planirane za isporuku (odgovarajuća katciloška dokumentacija ili tehnička dokumentacija proizvođača sa potrebnim tehničkim opisima, specifikacijama  i crtežima za ponuđenu vrstu i tip opreme, na osnovu koje je moguće provjeriti da li ponuđena oprema zadovoljava sve zahtjeve i uslove tražene tenderskom dokumentacijom)."

Prema stavu iz Rješenja Ureda za razmatranje žalbi Bil i ponuđač u Ponudi nije dostavio „Tehnički opis sa tehničkim karakteristikama opreme planirane za isporuku (odgovarajuća kataloška dokumentacija ili tehnička dokumentacija proizvođača " iz koje bi bilo moguće utvrditi da su ponuđeni prenosili odnosi transformatora iz stavki 15. i 16. u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, pri čemu, prema stavu Ureda, dostavljena Izjava proizvođača, sa stranice 115. Ponude Konzorcija, nije Jehnička dokumentacija proizvođača" zbog čega se tehničke karakteristike specificirane za stavke 15. i 16. u Izjavi ne mogu smatrati dokazom zahtijevanim u Tabeli 2., tačka 2.

 

Ponuda ponuđača DELING d.o.o. Tuzla ocijenjena je kao neprihvatljiva iz sljedećeg razloga:

1. Za stavku 1. „Trofazni asihroni klizno kolutni motor (motor transporta)" je u Tehničkom dijelu tenderske dokumentacije, u Tabeli 1 „Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost", zahtijevano da napon rotora treba da iznosi Unr=270 V uz dozvoljeno odstupanje ±5%.

Od ponuđača je zahtijevano u Tabeli 2. „Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda",tačka 2, iz tehničkog dijela tenderske dokumentacije, da dostave: „Tehnički opis sa tehničkim karakteristikama opreme planirane za isporuku (odgovarajuća kataloška dokumentacija ili tehnička dokumentacija proizvođača sa potrebnim tehničkim opisima, specifikacijama i crtežima za ponuđenu vrstu i tip opreme, na osnovu koje je moguće provjeriti da li ponuđena oprema zadovoljava sve zahtjeve i uslove tražene tenderskom dokumentacijom)"

Ponuđač DELING d.o.o. Tuzla je na ime stavke 1. ponudio elektromotor za kojeg je u Tabeli 1, naveo da napon rotora iznosi Unr=270 ±5% V AC. Međutim, u cilju dokazivanja nuđenih tehničkih karakteristika motora iz stavke 1, na stranici 84. Ponude, ponuđač je, za istu stavku, dostavio „Listu podataka za ponudu trofaznog asinhronog elektromotora" ATB „SEVER", Subotica (Proizvođača čiji je motor ponudio) u kojoj je navedeno da napon rotora iznosi 248 V. Obzirom da napon rotora nuđenog motora odstupa od zahtijevanog za više od 5% (8,15%) ponuđač nije udovoljio eliminatornom tehničkom zahtjevu.

2. Za stavku 2 „Trofazni asihroni klizno kolutni motor (motor radnog točka)" je u Tehničkom dijelu tenderske dokumentacije, u Tabeli 1 „Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost", zahtijevano: "8. Namoti izolirani sa izolacionim materijalom min. klase F", „11. Motor mora zadovoljavati uslove za rad na bageru - pojačane vibracije" i „15. Masa motora do 3500 kg".

Od ponuđača je zahtijevano u Tabeli 2. „Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda",tačka 2, iz tehničkog dijela tenderske dokumentacije, da dostave: „Tehnički opis sa tehničkim karakteristikama opreme planirane za isporuku (odgovarajuća kataloška dokumentacija ili tehnička dokumentacija proizvođača sa potrebnim tehničkim opisima, specifikacijama i crtežima za ponuđenu vrstu i tip opreme, na osnovu koje je moguće provjeriti da li ponuđena oprema zadovoljava sve zahtjeve i uslove tražene tenderskom dokumentacijom)"

Ponuđač DELING d.o.o. Tuzla je na ime stavke 2. ponudio elektromotor za koga je, u Tabeli 1, naveo da su namoti izolirani sa izolacionim materijalom klase F. Međutim, u cilju dokazivanja nuđenih tehničkih karakteristika motora iz stavke 1, na stranici 86. Ponude, ponuđač je, za istu stavku, dostavio „Listu podataka trofaznog asinhronog elektromotora" ATB „SEVER", Subotica (Proizvođača čiji je motor ponudio) u kojoj je navedeno daje klasa izolacije namota statora F. Na istom dokumentu Proizvođač je predvidio prostor za unošenje podatka o klasi izolacije rotora ali isti podatak nije unesen zbog čega ponuđač nije dostavio dokaz tražen u Tabeli 2., tačka 2. kojim bi dokazao klasu izolacije namota rotora čime nije ispunio eliminatorni zahtjev.

Iz dostavljene dokumentacije Proizvođača za motor iz stavke 2. (str. 86. do 88. Ponude), koju je dostavio ponuđač u cilju ispunjenja zahtijeva iz Tabeli 2. tačka 2., ne može se utvrditi da ponuđeni elektromotor zadovoljava potrebne uslove za rad na bageru -pojačane vibracije čime nije ispunio eliminatorni zahtjev. Takođe, na stranici 86. Ponude, ponuđač je, za istu stavku, dostavio „Listu podataka trofaznog asinhronog elektromotora" ATB ..SEVKR". Subotica (Proizvođača čiji je motor ponudio) u kojoj je navedeno daje ukupna masa nuđenog elektromotora -3.500 kg („Približno", „cca", odnosno, „oko" 3.500 kg). Obzirom da oznaka može da znači manju, ali i veću vrijednost od navedene iz dostavljenog podatka ne može se utvrditi da li ponuđeni motor zadovoljava obzirom na zahtjev iz tenderske dokumentacije prema kom masa nuđenog motora ne smije biti veća od 3.500 kg zbog čega ponuđač nije udovojio eliminatornom zahtjevu iz Tabele 2, tačka 2.

3. Za stavku 14. „Trofazni energetski suhi transformator (motornih pogona 500 V AC)" je u Tehničkom dijelu tenderske dokumentacije, u Tabeli 1 „Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost", zahtijevano:

„3. Spoj Yd5"

,,4.Trostubni, suhi, izolovan zrakom, u zaštitnom kućištu i sa termičkom zaštitom" i prema odgovora na pitanje pojašnjenja: „Transformator treba daje u zaštitnom kućištu (oklopu) mehaničke zaštite IP 31, a može se ponuditi i stepen mehaničke zaštite od prašine i veći od 3 i stepen zaštite koji se odnosi na zaštitu vode veći od 1.)"

Od ponuđača je zahtijevano u Tabeli 2. „Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda",tačka 2, iz tehničkog dijela tenderske dokumentacije, da dostave: „Tehnički opis sa tehničkim karakteristikama opreme planirane za isporuku (odgovarajuća kataloška dokumentacija ili tehnička dokumentacija proizvođača sa potrebnim tehničkim opisima, specifikacijama i crtežima za ponuđenu vrstu i tip opreme, na osnovu koje je moguće provjeriti da li ponuđena oprema zadovoljava sve zahtjeve i uslove tražene tenderskom dokumentacijom)."

Ponuđač DELING d.o.o. Tuzla je na ime stavke 14. ponudio transformator za koga je u Tabeli 1., naveo da je spoj ponuđenog transformatora Yd5 i da je ponuđeni transformator „Trostubni, suhi, izolovan zrakom u zaštitnom kućištu i sa termičkom zaštitom". Međutim, u cilju dokazivanja nuđenih tehničkih karakteristika motora iz stavke 14., na stranicama 111. i 112. Ponude, ponuđač je, za istu stavku, dostavio katalošku dokumentaciju za nuđeni transformator u kojoj je navedeno da se transformatori nuđenog tipa rade sa spojem Dy5 što je suprotno zahtjevu iz tenderske dokumentacije.

Također, u Tabeli 1. ponuđač nije potvrdio da će transformator biti isporučen u zaštitnom kućištu mehaničke zaštite minimalno IP 31, a u dostavljenoj kataloškoj dokumentaciji sa stranice 111. i 112. ni na koji način nije pokazano da će transformator biti montiran u bilo kakvo kućište, pa samim tim nije se moglo ni utvrditi ni stepen mehaničke zaštite kućišta transformatora čime ponuđač nije ispunio eliminatorni zahtjeve vezane za stavku 14.

4. Za stavku 15. „Trofazni transformator (upravljanje 220 V AC)" i 16 „Trofazni transformator (rasvjeta i grijanje 220 V AC)" i 17." Monofazni transformator (signalni napon 24 V AC)" je u Tehničkom dijelu tenderske dokumentacije, u Tabeli 1 „Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost", zahtijevano:

Za stavku 15.: „Napon Un=500/220 V" Za stavku 16.: „Napon Un=500/220 V" Za stavku 17.: „Napon Un=500/24 V" Od ponuđača je zahtijevano u Tabeli 2. „Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda",tačka 2, iz tehničkog dijela tenderske dokumentacije, da dostave:

 „Tehnički opis sa tehničkim karakteristikama opreme planirane za isporuku (odgovarajuća kataloška dokumentacija ili tehnička dokumentacija proizvođača sa potrebnim tehničkim opisima, specifikacijama i crtežima za ponuđenu vrstu i tip opreme, na osnovu koje je moguće provjeriti da li ponuđena oprema zadovoljava sve zahtjeve i uslove tražene tenderskom dokumentacijom)."

Ponuđač DELING d.o.o. Tuzla je na ime stavke 1. ponudio transformatore za koje je u Tabeli 1., potvrdio da ih nudi sa zahtijevanim naponima primara i sekundara. Međutim, u cilju dokazivanja nuđenih tehničkih karakteristika motora iz stavke 15, 16. i 17, na stranicama 113. i 114. Ponude, ponuđač je, za ove stavke, dostavio tehničku dokumentaciju, iz koje se ne može utvrditi primarni i sekundarni naponi transformatora pa se samim tim ne može utvrditi da li nuđeni transformatori zadovoljavaju obzirom na napone zahtijevane tenderskom dokumentacijom čime ponuđač nije udovoljio eliminatornim zahtjevima iz tenderske dokumentacije tražene u Tabeli 2, tačka 2.

5. Tabela 1 u Ponudi ponuđača DELING d.o.o. Tuzla je neuredno popunjena u sljedećim stavkama, pri čemu je Ponuđač dostavio tehničke opise ponuđene opreme tražene Tabelom 2. tačka 2, iz kojih je vidljivo da nuđena oprema zadovoljava po dole navedenim tehničkim zahtjevima.

 

Ponuđač je naveo i da nudi transformator snage 15 kVA. Iz dostavljene dokumentacije sa strane 113. Ponude se može utvrditi da proizvođač ne navodi da proizvodi transformatore snage 15 kVA ali proizvodi snage 16 kVA. Ponuđačima je, putem pitanja pojašnjenja, dozvoljeno da nude transformatore snage 16 kVA, ali je ponuđač Deling d.o.o. Tuzla propustio da u Tabeli 1. navede snagu transformatroa koja je u skladu sa pratećom tehničkom dokumentacijom.

 

Obzirom na izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: