(poništenje aukcije) Nabavka higijensko potrošnog materijala – vreće i filteri za usisivače

Datum objave: 05.03.2021. 12:35 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

Datum: 25.02.2021

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d), člana 70. st. (1), [4) i [6] Zakona o javnim nabavkama [„Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 10. stav (5) i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine [broj: 01-02-1-216/19 od 31.01.2019. godine) te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine [broj: 01-02-1-216-2/19 od 18.06.2020.godine), na Preporuku Komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke higijensko potrošnog materijala - Vreće i filteri za usisivače, direktor Službe uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke higijensko potrošnog materijala - Vreće i

filteri za usisivače

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke higijensko potrošnog materijala - Vreće i filteri za usisivače iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva - član 69. stav [2) taćka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za provođenje postupaka javnih nabavki Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

 

Član 3.

Ova odluka objaviće se na vveb-stranici Službe, www.szzp.gov.ba, shodno Članu 70 stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka javne nabavke JNO01-16-11-203-2/20 OD 24.12.2020.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Ргосјепјепа vrijednost javne nabavke iznosi 24.000,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija i Obavještenje o nabavci broj 618-1-1-154-3-213/20 od dana

23.12.2020. godine su objavljeni na Portalu javnih nabavki.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem o imenovanju Komisije za javne nabavke [broj: 01-16-11-231/20 od dana 27.01.2020. godine] i Rješenjem o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke (broj: 01-16-11-231-2/20 od 14.10.2020. godine),

Komisija za javne nabavke je dana 16.02.2021. godine dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o poništenju u postupku javne nabavke higijensko potrošnog materijala - Vreće i filteri za usisivače.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

>             da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna)

>             da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda

>             da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

>             da je ponuda ponuđača UDEFTER" d.o.o. Sarajevo neprihvatljiva iz razloga što uzorci za stavku 7. - Fotografija u prilogu po dimenzijama ne odgovara ulošku zahtjevanog filtera.

Nadalje, u postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke. U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Obzirom da je u postupku predmetne nabavke nesumnjivo utvrđeno da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, stekli su se zakonski uslovi za poništenje postupka javne nabavke. Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, a iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može ce izjaviti žalba Ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Direktor:

Meliha Jahjaefendić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: