(poništenje aukcije) Nabavka i isporuka hrane i pića: mlijeko i mliječni proizvodi, pekarski proizvodi, meso, zamrznuto povrće, bezalkoholna pića, razni prehrambeni proizvodi, voće i povrće, lot 3

Datum objave: 20.12.2019. 12:51 / Izvor: Akta.ba, 19.12.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Kanton Sarajevo
Javna „Djeca Sarajeva”
SARAJEVO

Broj: 07-01-976/19
Datum: 09.12.2019.

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b. I stav (2) tačka d), te člana 70. stav (1), (2), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 39/14), na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 07-01-970/1/19 od 09.12.2019.godine, v.d. direktor Javne ustanove „Djeca Sarajeva” donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
JN 1119 NABAVKA HRANE - LOT 3 - SVJEŽE MESO

PONIŠTAVA SE otvoreni postupak javne nabavke broj: JN•.I/1 9 NABAVKA HRANE - LOT 3 - SVJEŽE MESO, nakon što je proveden otvoreni postupak javne nabavke za koji je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci br. 702-1-1-183-3-52/19 na Portalu javnih nabavki.
Nakon što ova odluka bude konačna, objaviti će se obavještenje o poništenju u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima.
Ugovorni organ će istovremeno uz ovu odluku obavijestiti sve učesnike postupka nabavke o rezultatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku nabavke u skladu sa članom 70. Zakona.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br. 07-01-816/19 od 18.10.2019.godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Obavijest o javnoj nabavci broj:702-1-1-183-3-52/19 objavljena je na Portalu javnih nabavki. Komsija za javnu nabavku imenovana je Odlukom 07-01-890/19 od 20.11.2019.godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponuda br.07-01-970/19 od 09.12.2019.godine koji se smatra izvještajem o radu Komisije i preporuku o poništenju postupka nabavke br:07-01-970/1/19 od 09.12.2019.godine, u postupku javne nabavke JN 1/19 NABAVKA HRANE - LOT 3 - SVJEŽE MESO.

Blagovremene ponude dostavili su sljedeći ponuđači:
1. TPDC d.d.
2. Mujanovići d.o.o.
3. Zamcomerce d.o.o.

Sve tri ponude su ocjenjene formalno-pravno neispravnim i neispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije kako slijedi:
-Ponuda ponuđača TPDC d.d. se smatra neprihvatljivom iz razloga što navedeni ponuđač u sklopu dokumentacije koju je dostavio u okviru predmetnog postupka nije dostavio niti jedan oblik dokaza o implementiranom HACCP standardu. Posjedovanje navedenog standarda je od ključne važnosti za održavanje neprekidnog lanca sigurnosti hrane od farme do stola, te iz tog razloga se navedeni ponuđač eliminira iz nastavka postupka.
-Ponuda ponuđača Mujanovići d.o.o. se smatra neprihvatljivom iz razloga što navedeni ponuđač u sklopu dokumentacije koju je dostavio u okviru predmetnog postupka nije dostavio niti jedan oblik dokaza za posjedovanje HACCP sistema za pileće i pureće meso, te dokumentacija kao takva ne ispunjava zahtjeve postavljene u TD koju je Ugovorni organ propisao. Zbog svega nevedenog ponuđač se eliminira iz daljeg toka postupka.
-Ponuda ponuđača Zamcomerce d.o.o. se smatra neprihvatljivom iz razloga što navedeni ponuđač u sklopu dokumentacije koju je dostavio u okviru predmetnog postupka, kao dokaz implementiranog HACCP sistema dostavio je certifikat koji pokriva područje ”Klaonice i proizvodnje trajnih suhomesnatih proizvoda”. Ovim možemo jasno vidjeti da HACCP nije uspostavljen u djelu prerade i distribucije sviježeg mesa, a što je predmet nabavke. U skladu s tim smatramo da navedena dokumentacija nije uredna te se ponuđač eliminira iz daljeg toka postupka.
U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našla razloge neispravnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku, te da je Komisija pravilno postupila i da je prijedlog poništenja javne nabavke izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, tačnije u skladu sa članom 69. stav (1) tačka d. Zakona.
Uvidom u priloženu dokumentaciju, neosporno je da imenovani ponuđači nisu dostavili uredne ponude te da ne ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije.
U skladu sa gore opisanim činjeničnim stanjem, odgovorno lice ugovornog organa je donijelo Odluku kao u dispozitivu.
U prilog Odluci: Zapisnik o ocjeni ponuda br. 07-01-970/19 od 09.12.2019.godine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU. Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 dana (deset) od dana prijema iste.
Dostaviti:
-ponuđači 3x
-Komisija za javne nabavke
-ala

VD DIREKTORA

Amela Buljubăšić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: