(poništenje aukcije) Nabavka kancelarijskog materijala za 2021. godinu

Datum objave: 16.02.2021. 11:38 / Izvor: Akta.ba, 13.02.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

MINISTARSTVO PROSVJETE I КULTURE     

 

Broj: 07.030/404-511-19/20

Dana, 09.02.2021. godine

 

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka (d), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj : 39/14), izvještaja o radu i preporuke Кomisije za javnu nabavku broj: 07.030/404-511-18/20, od 09.02.2021. godine, kao i člana 76. stav (2) Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 115/18), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, donosi

ODLUКU O PONIŠTAVANJU

 

I         

Prihvata se preporuka Кomisije za javnu nabavku kancelarijskog materijala za 2021. godinu, imenovane rješenjem ministra prosvjete i kulture broj : 07.030/404-511-1/20, od 10.11.2020. godine, da se postupak javne nabavke po Кonkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj : 07.030/404-511-2/20, od 10.11.2020. godine, poništi, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

II        

Ova odluka će se objaviti na internet stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

III      

Uz ovu odluku, ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke, dostaviće se i obavještenje o rezultatima postupka, kao i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, a u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem ministra prosvjete i kulture broj: 07.030/404-511/20, od 10.11.2020. godine, odobreno je pokretanje postupka javne nabavke kancelarijskog materijala za 2021. godinu, po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 07.030/404-511-2/20, od 10.11.2020. g.

Obavještenje o nabavci broj : 389-7-1-24-3-7/20, kao i tenderska dokumentacija za predmetnu javnu nabavku, objavljeni su na portalu javnih nabavki dana, 10.11.2020. g. Tenderskom 

dokumentacijom predviđeno je i provođenje E-aukcije, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 66/16).

Rješenjem ministra prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.030/404-511-1/20, od 10.11.2020.       godine, imenovana je Кomisija, sa zadatkom da provede postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te da preporuku ugovornom organu za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništavanju postupka nabavke.

Dana, 23.11.2020. godine, u 14,00 časova, Кomisija je konstatovala da su pristigle ukupno 3 (tri) ponude i to ponude ponuđača: 1.„Defter" d.o.o., Sarajevo; 2.„Primaprom" d.o.o., Banjaluka i 3. „Grafo-komerc" d.o.o., Banjaluka.

Nakon održane E-aukcije, ugovorni organ je, na prijedlog Кomisije za javnu nabavku, donio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj : 07.030/404-511-10/20, od 27.11.2020. godine, kojom je kao najpovoljniji ponuđač izabran „Primaprom" doo, Banjaluka. Ponuđač „Defter" doo, Sarajevo, je na tu odluku uložio žalbu koja je, rješenjem Кancelarije za razmatranja žalbi, broj: JN2-02-07-1-3632-9/20, od 04.02.2021. godine, djelimično usvojena i predmet vraćen na ponovni postupak.

U skladu sa rješenjem Кancelarije za razmatranja žalbi Кomisija za javnu nabavku je, dana 08.02.2021.    godine, izvršila ponovnu provjeru kvalifikovanosti sva tri ponuđača. Nakon ponovne provjere kvalifikacione dokumentacije, Кomisija je utvrdila da nijedan od ponuđača nije dostavio svoju ponudu u skladu sa tačkom 3.3. tenderske dokumentacije. Samim tim, ponude ponuđača „Defter", Sarajevo, „Primaprom", Banjaluka i „Grafokomerc", Banjaluka, smatraju se nekvalifikovanim i neprihvatljivim.

 

U skladu sa tačkom 3.3. tenderske dokumentacije (Tehnička i profesionalna sposobnost ), u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti (član 49. Zakona) svi ponuđači su dužni dostaviti:

a) katalog nuđene robe koji obavezno treba da sadrži sljedeće: -opis artikla uz navođenje proizvođača i zemlje porijekla,

-           jasan prikaz svakog artikla i

-           kataloški broj koji odgovara rednom broju artikla u Obrascu za cijenu ponude - roba - Aneks 2.

 

Razlozi za isključenje sva 3 ponuđača odnose se na činjenicu da ponuđači nisu dostavili svoje ponude u skladu sa tačkom 3.3. tenderske dokumentacije, kako slijedi :

1. Ponuda ponuđača „DEFTER" d.o.o, Sarajevo :

Za stavku pod rednim brojem 3. zahtijevano je sljedeće : "Hemijska olovka sa kuglicom, sa gel mastilom, prečnik kuglice 1.0 mm, potisni klik mehanizam, zamjenjivi uložak, sa grip zonom, ergonomski rukohvat, boja ispisa plava". Uvidom u katalog navedenog ponuđača konstatovano je da je ponuđač „Defter", Sarajevo, ponudio hemijsku olovku „Gel hemijska olovka OFFICE MARКET" proizvođača „Ningbo Raunma Stationery Co. Ltd, Кina" čiji prečnik kuglice iznosi 0,7 mm umjesto zahtjevanih 1.0 mm, te iz navedenih razloga ponuđena olovka nije u skladu sa zahtjevanim karakteristikama, te je kao takva neprihvatljiva jer ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Za stavku pod rednim 8. zahtijevano je sljedeće: Marker za tablu piši-briši,razne boje vrh min 2mm. Na osnovu dostavljenog kataloga zaključuje se da je ponuđač „Defter" ponudio marker za tablu piši-briši proizvođača „Akar Кirtasiye San ve Tic. Ltd Sti, Turska" u samo jednoj boji, što ovaj artikl čini neprihvatljivim.

Za stavku pod rednim 11. zahtijevano je sljedeće: Grafitna mina, promjer mine 0.5 mm, fiola(pakovanje) 12 mina. U dostavljenom katalogu ponuđač „Defter" je naveo da nudi artikal „Grafitna mina 0,5 mm", proizvođača „Hausmann GmbH, Кina" . Međutim, na osnovu slike dostavljenog artikla zaključuje se da je riječ o različitim proizvođačima (na slici u katalogu je proizvođač artikla „Tip Top office"), te nije u potpunosti jasno koji se artikal zapravo nudi, tj. kog proizvođača.

Za stavku pod rednim 13. zahtijevano je sljedeće: Кorekturna traka, širina trake min 4 mm, dužina min 8m. Uvidom u katalog zaključuje se da je navedeni ponuđač za traženu stavku ponudio artikal dimenzija 5mmx5m, što ovaj artikal čini u potpunosti neprihvatljivim, tj. nije u skladu sa onim što je zahtijevano tenderskom dokumentacijom.

Za stavku pod rednim 17. zahtijevano je sljedeće: Post-it samoljepljivi indeksi, 20h50mm (pakovanje 4 boje* 50 list). Uvidom u katalog konstatovano je da je ponuđač „Defter" za navedenu stavku ponudio artikal „Post-it samoljepljivi indeksi, 20x50 mm (pakovanje 4 boje* 50 list), Hausmann GmbH, Кina". Na osnovu slike dostavljenog artikla u katalogu ne može se zaključiti da je riječ o artiklu navedenog proizvođača.

Za stavku pod rednim brojem 44. zahtijevano je sljedeće : "Bušač sa graničnikom do 65 listova". Navedeni ponuđač je za traženu stavku ponudio „Bušač papira MR60", proizvođača „Gatarić" doo, koji ima kapacitet do 60 listova umjesto zahtjevanih 65 listova , što ovaj artikl čini neprihvatljivim.

Za stavku pod rednim brojem 58. zahtijevano je sljedeće: Pribadače u boji 1/40 u blisteru. Navedeni ponuđač je za traženu stavku ponudio artikal proizvoćača „CHANG CHAO STATIONERY, Кina", a na osnovu slike tog proizvoda ne može se jasno zaključiti koliko je pribadača u pakovanju.

Za stavku pod rednim brojem 82. zahtijevano je sljedeće: Flipčart tabla sa nogarama standardna 70x96 cm. Uvidom u katalog konstatovano je da je ponuđač „Defter" za navedenu stavku ponudio artikal "Flipčart tabla sa nogarama standardna" Gatarić doo, čija je dimenzija 70x100 cm, što ovaj artikl čini neprihvatljivim.

Za stavku pod rednim brojem 100. zahtijevano je sljedeće/ Fascikla u boji kartonska, formata A4, sa klapnama, hromokarton min. 250g, dimenzija 245X315, a za stavku pod rednim brojem 101. zahtijevano je sljedeće: Fascikla plastificirana sa gumicom i klapnama, za format A4 u boji, karton min. 500g/m2. Na osnovu dostavljenog kataloga može se zaključiti da je za stavke pod rednim brojevima 100. i 101. ponuđač „Defter" d.o.o. ponudio istu fasciklu, iako su zahtjevane fascilke različitih karakteristika.

Za stavku pod rednim brojem 103. zahtijevano je sljedeće : Fascikla novinarska sa preklopom, izrađena od visokovalitetnog polipropilena, štipaljka koja može držati do 75 listova, za format A4, sa najlonskim džepom sa unutrašnje strane, dimenzija 333h227mm ±10mm. Uvidom u katalog konstatovano je da je ponuđač „Defter" za navedenu stavku ponudio artikl „Držač papira dupli, PP A4" proizvođača „Gatarić" doo, čiji kapacitet papira je 70 listova umjesto zahtjevanih 75 listova, što ovaj artikl čini neprihvatljivim.

 

2. Ponuda ponuđača „PRIMAPROM" d.o.o, Banjaluka :

Za stavku pod rednim brojem 24. zahtijevano je sljedeće - Papir fotokopirni 80 gr. A4/500 L, nerecikliran, minimalno sljedećih karakteristika: bijela boja, format A4; gramaža 80 g/m2 ±3.0; bjelina 170 ±3.0; hrapavost 200 ml/min ±40; neprovidnost min 90.0; pakovanje: ris 1/500 lista. Uvidom u katalog ponuđača „Primaprom", Banjaluka, konstatovano je da je navedeni ponuđač za navedenu stavku ponudio papir MONDI EUROBASCIC, koji ne sadrži tražene karakteristike, tj. bjelina ponuđenog papira je CIE 146, što je znatno ispod traženog. Samim tim, ponuda ponuđača „Primaprom" ne ispunjava zahtijeve navedene tenderskom dokumentacijom.

3. Ponuda ponuđača „GRAFOКOMERC" d.o.o, Banjaluka :

Za stavku pod rednim brojem 3. zahtijevano je sljedeće: Hemijska olovka sa kuglicom, sa gel mastilom, prečnik kuglice 1.0 mm, potisni klik mehanizam, zamjenjivi uložak, sa grip zonom, ergonomski rukohvat, boja ispisa plava. Ponuđač „Grafokomerc", Banjaluka, za navedenu stavku ponudio je artikl - hemijsku olovku „S-335 1.0, proizvođač Pierantoni, Italija" koja ne koristi gel mastilo, kako je traženo tenderskom dokumentacijhom, već obični uložak, što ovaj artikl čini neprihvatljivim.

Za stavku pod rednim brojem 34. zahtijevano je sljedeće: Кoverta samoljepljiva, B6 bijela, dim. 125*176mm, ofset štampa, ofset papir. Ponuđač „Grafokomerc", Banjaluka, za navedenu stavku ponudio je traženi artikl, proizvođača „Lipa Mill / Hrvatska". Međutim, u priloženom katalogu ponuđač nije dostavio jasan prikaz traženog artikla, što je i zahtijevano tačkom 3.3. tenderske dokumentacije, već je dostavljena samo skica ponuđenog artikla, na osnovu koje se ne može zaključiti šta je zaista ponudio navedeni ponuđač.

Za stavku pod rednim brojem 35. zahtijevano je sljedeće: Кoverta samoljepljiva, C4 bijela, dim. 229*324mm, ofset štampa, ofset papir. Ponuđač „Grafokomerc", Banjaluka, za navedenu stavku ponudio je traženi artikl, proizvođača „Lipa Mill / Hrvatska". Međutim, u priloženom katalogu ponuđač nije dostavio jasan prikaz traženog artikla, što je i zahtijevano tačkom 3.3. tenderske dokumentacije, već je dostavljena samo skica ponuđenog artikla, na osnovu koje se ne može zaključiti šta je zaista ponudio navedeni ponuđač.

Za stavku pod rednim brojem 37. zahtijevano je sljedeće: Кoverta samoljepljiva, B4 bijela, dim. 250*353mm, ofset štampa, ofset papir. Ponuđač „Grafokomerc", Banjaluka, za navedenu stavku ponudio je traženi artikl, proizvođača „Lipa Mill / Hrvatska". Međutim, u priloženom katalogu ponuđač nije dostavio jasan prikaz traženog artikla, što je i zahtijevano tačkom 3.3. tenderske dokumentacije, već je dostavljena samo skica ponuđenog artikla, na osnovu koje se ne može zaključiti šta je zaista ponudio navedeni ponuđač.

Za stavku pod rednim brojem 38. zahtijevano je sljedeće: Кoverta samoljepljiva, E4 bijela, dim. 280*400mm, ofset štampa, ofset papir. Ponuđač „Grafokomerc", Banjaluka, za navedenu stavku ponudio je traženi artikl, proizvođača „Lipa Mill / Hrvatska". Međutim, u priloženom katalogu ponuđač nije dostavio jasan prikaz traženog artikla, što je i zahtijevano tačkom 3.3. tenderske dokumentacije, već je dostavljena samo skica ponuđenog artikla, na osnovu koje se ne može zaključiti šta je zaista ponudio navedeni ponuđač.

Za stavku pod rednim brojem 57. zahtijevano je sljedeće: Metalni set držač za olovke. Na osnovu dostavljenog kataloga- slike artikla zaključuje se da je navedeni ponuđač za traženu stavku ponudio artikal „čaša", a ne metalni set-držač za olovke, što ovaj artikl čini neprihvatljivim, tj. neusklađenim sa onim što je zahtijevano tenderskom dokumentacijom.

U vezi sa gore navedenim, ponude sva tri ponuđača („Defter"doo, Sarajevo, „Primaprom"doo, Banjaluka i „Grafokomerc"doo, Banjaluka) ocijenjene su kao nekvalifikovane i neprihvatljive, te Кomisija za javnu nabavku, shodno članu 69. stav (2) tačka d) Zakona o  javnim nabavkama BiH, predlaže ugovornom organu donošenje odluke o poništavanju predmetnog postupka javne nabavke.

Imajući u vidu naprijed navedeno, prihvaćena je preporuka Кomisije, te je donesena odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku : Protiv ove odluke ponuđač ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu  - Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: