(poništenje aukcije) Nabavka laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, lot 13

Datum objave: 09.02.2021. 12:19 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 

 

Broj :07-4-50-4-791-13/20

Datum: 26.01.2021

 

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02, 102/09 i 72/17), člana 70. stav (1), (4) i (6), a u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje imenovane Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine, direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, i to lot 13 - Hemijski elementi (živa) - uvozne pošiljke, iz razloga što za predmetni lot nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Ova Odluka će biti objavljena na internet stranici Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Uz ovu Odluku ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke izvršiće se i dostavljanje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Komisija imenovana Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Obrazloženje

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hram životinjskog porijekla i hrani za životinje, imenovane Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine, provela je otvoreni postupak uz objavu obavještenja broj: 956-1-2-17-3-14/20 na Portalu javnih nabavki.

Nakon otvaranja ponuda, Komisija je izvršila procjenu ponuda u skladu sa uslovima traženim za dostavu ponuda u okviru otvorenog postupka, pri čemu je utvrđeno sljedeće:

ponuda ponuđača Sistem Qualita S, Pale ne ispunjava uslove tražene tehničkim specifikacijama u pogledu vrste proizvoda. Tehničkim specifikacijama traženo je ispitivanje na hemijski element živa u ribi i mekušcima sa referentnom metodom AAS, dok ponuđač Sistem Qualita S, Pale nije dostavio dokaz da može vršiti ispitivanje hemijskog elementa žive u ovim proizvodima.

- ponuda ponuđača JZU Institut za javno zdravstvo RS ne zadovoljava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom. Naime, tačkom 19. Tenderske dokumentacije. Način dostavljanja ponuda, propisano je. „Potrebno je dostaviti 1 (jedan) orginal i 1 (jednu) kopiju ponude, koje se dostavljaju zajedno sa orginalnom ponudom, pri čemu se jasno naznačava „orginaU i „kopija" ponude. Ponuđači mogu dati ponudu za jedan lot ili za više lotova. Za svaki lot se podnosi posebna ponuda (u odvojenim kovertama). U ponudi unutar lota moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je đefinisano tehničkom specifikacijom. U ponudi unutar lota moraju se dostaviti obrazac za dostavljanje ponude, obrazac za cijenu ponude, Nacrt Okvirnog sporazuma za pojedini lot i povjerljive informacije."

Ponuđač JZU Institut za javno zdravstvo RS je dostavio jednu originalnu ponudu koja se odnosi na lotove 10,13,18,20,21,27 i 28, dakle nisu dostavljene ponude u odvojenim kovertama, kao ni kopije ponuda, a ni tražena dokumentacija za svaki lot pojedinačno.

Iz svega navedenog Komisija je ponude ponuđača Sistem Qualita S, Pale i JZU Institut za javno zdravstvo RS» za lot 13 - Hemijski elementi (živa) - uvozne pošiljke, ocjenila kao neprihvatljive, te iste nisu uzete u dalje razmatranje.

Cijeneći naprijed navedeno činjenično stanje, a postupajući u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se predaje putem Kancelarije za veterinarstvo,

 

Dostaviti:

ponuđačima 2x; u spis.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: