(poništenje aukcije) Nabavka laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, lot 30

Datum objave: 09.02.2021. 12:35 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 

 

Broj :07-4-50-4-791 -20/20

 

Datum: 26.01.2021

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02,102/09 i 72/17), člana 70. stav (1), (4) i (6), a u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje imenovane Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine, direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, i to lot 30 - Službeno uzorkovanje trupova peradi, iz razloga što za predmetni lot nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Ova Odluka će biti objavljena na internet stranici Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Uz ovu Odluku ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke izvršiće se i dostavljanje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Komisija imenovana Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, imenovane Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine, provela je otvoreni postupak uz objavu obavještenja broj: 956-1-2-17-3-14/20 na Portalu javnih nabavki.

Nakon otvaranja ponuda. Komisija je izvršila procjenu ponuda u skladu sa uslovima traženim za dostavu ponuda u okviru otvorenog postupka, pri čemu je utvrđeno da ponuda ponuđača JU Veterinarski zavod Bihać ne ispunjava uslove tražene tehničkim specifikacijama u pogledu traženih supstanci. Tehničkim specifikacijama traženo je ispitivanje rezidua antibiotika u trupovima peradi referentnom metodom ELISA/PREMI/Metoda 6 ploča/LC-MS/MS, dok navedeni ponuđač može vršiti ispitivanje rezidua beta laktama pomoću Interne metode RMR-01. Ponuđač za Choloramphenicol nije dostavio dokaze o metodi ispitivanja.

Iz svega navedenog Komisija je ponudu ponuđača JU Veterinarski zavod Bihać, za lot 30 - Službeno uzorkovanje trupova peradi, ocjenila kao neprihvatljivu, te ista nije uzete u dalje razmatranje.

Cijeneći naprijed navedeno činjenično stanje, a postupajući u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se predaje putem Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. 

 

Dostaviti:

ponuđaču; u spis.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: