(poništenje aukcije) Nabavka lične i zaštitne opreme

Datum objave: 18.02.2021. 08:49 / Izvor: Akta.ba, 17.02.2021.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o o. ZENICA

Direktor preduzeća

Broj- 105-2240/21 DžS.

Zenica. 17.02.2021 godina

Na osnovu člana 69 , stav 2., tačka (d), člana 70 , stav 1 ,4-, i 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 501-2238-1/21 DžS od 17.02.2021. godine, a u skladu sa članom 26 i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija«, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o Zenica donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka za nabavku lične i zaštitne opreme

 

I             

Poništava se postupak javne nabavke roba za nabavku lične i zaštitne opreme iz razloga što dostavljene ponude nisu prihvatljive za ugovorni organ - član 69., stav 2., tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

II            

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke

III           

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www vikze ba/, shodno članu 70 , stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 105-542/21 BS od 22 01.2021 godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva sa zaključivanjem okvirnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 10 000,00 KM.

Dana 25.01.2021.godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj- 439-7-1-27-3-21/21 objavljena je i tenderska dokumentacija.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-542-2/21 BS od 25.01.2021. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1. Inter - com d o o. Zenica

2.RM Company d o o. Zenica

3.Koteks d.o.o. Tešanj

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa portala javnih nabavki dana 15.02 2021. godine 13:14 sati. Rok za dostavljanje ponuda je bio 10 02.2021. godine do 11:00 sati.

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d o.o. Zenica zaprimljene su dvije ponude u zatvorenoj koverti, i to: 1. INTER - COM d.o o Zenica 2 МАХ TRGOVINE d o.o. Zenica

Komisija za nabavku je dana 17 02 2021. godine direktoru preduzeća dostavila Izvještaj o radu broj: 501¬2239/21 DžS od 17 02 2021 godine i Preporuku o poništenju postupka broj: 501-2238-1/21 DžS od 17 02 2021 godine u postupku nabavke lične i zaštitne opreme.

U postupku, prema izvještaju o radu Komisije, utvrđeno je da je:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije),

-da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude,

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-ukupno 28 (dvadesetosam) ponuđača je preuzelo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki.

Dana, 10.02.2021. godine u 12:00 sati, Komisija je izvršila otvaranje pristiglih ponuda u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama (SI glasnik BiH, broj: 39/14), sačinivši o tome Zapisnik o otvaranju ponuda.

Uvidom u priloženu dokumentaciju konkurentskog zahtjeva broj: 406-542-1/21 BS od 22 01 2021. godine - Nabavka lične i zaštitne opreme, a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjelih ponuda, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17 Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI. glasnik BiH", broj: 90/14}, nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju daje ponuđena cijena neprirodno niska

Ponuđač INTER - COM d.o o. Zenica je dostavio uzorke koji nisu plombirani, dostavio je izvještaje za stavke 1,4,5 i na istima ne stoji naziv ugovornog organa ili broj postupka. Osim toga, izvještaj je iz 2018.g. i rok važenja mu je istekao. Ponuđač je prepisao tražene karakteristike robe i na taj način sačinio kataloški list, tj ponuđač nije dostavio originalni kataloški list Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača INTER - COM d o o Zenica se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4., tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH

Ponuđač МАХ TRGOVINE d o o Zenica nije dostavio izvještaj za stavku 4 (kišna kabanica). Na dostavljenim izvještajima ne stoji naziv ugovornog organa ili broj postupka koji bi povezao izvještaj sa uzorkom Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača МАХ TRGOVINE d o.o. Zenica se odbacuje u skladu sa članom 68,, stav 4., tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Polazeći od gore navedenih konstatacija, a shodno odredbama Zakona i opštim aktima ugovornog organa, Komisija je ocijenila da nijedna ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ {član 68 , stav (4), tačka (i) ZJN) te dala preporuku da se predmetni postupak poništi u skladu sa članom 69 , stav (2), tačka (d) Zakona o javnim nabavkama

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku. Iz navedenih razloga, primjenom člana 69., stav 2 , tačka (d), Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

 

DIREKTOR: Pašalić Emir

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: