(poništenje aukcije) Nabavka lož ulja

Datum objave: 12.03.2021. 12:07 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Općina Novo Sarajevo

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 13-11-337/21

Datum: 11.03.2021. god.

 

Na osnovu člana 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnikBosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 146 Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 5/2- prećišćeni tekst i 20//20-ispravka) i člana 200 Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/98 i 48/99), a na prijedlog Komisije za javnu nabavke roba, Općinski nacelnik donosi

 

RJESENJE

o poništenju postupka javne nabavke

 

I Poništava se postupak javne nabavke roba „Nabavka lož ulja El BAS -1002 za potrebe Općine Novo Sarajevo ".

II Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Služba za zajedničke poslove.

III Ovim Rješenjemprestaje da važi Rješenje o izboru najpovoljnijegponuđača, broj:13-11-337/21 od 9.2.2021 god.

IV Rješenje o poništenju objavit će se na web stranici www.novosarajevo.ba . istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. Stav (6) i članom 71 Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke proveden je putem otvorenog postupka sa namjerom provođenja e-aukcije, a pokrenut je na osnovu Zaključka Općinskog načelnika broj: 13-11-337/21 od 15.1.2021 god.

Obaviještenje o javnojnabavci broj: 935-7-1-4-3-7/21 od21.1.2021god.poslano je na objavu naPortal javnih nabavki.

Komisija zajavnu nabavku roba je imenovana Zaključkom Općinskog načelnika broj: 13-11-337/21 od 15.1.2021 god.

Uperiodu kojije ostavljen zapodnošenje ponuda, od strcme ponuđača nije bilo zahtjeva za pojašnjenje i izmjenu tenderske dokumentacije,

Upredmetnom postupku utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno ipravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila Zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

Iz Zapisnika sa otvaranjaponuda Komisije za javnu nabavku je vidljivo da je dana 5.2.20201 godine Komisija izvršila javno otvaranje blagovremeno prispjelih sljedećih ponuda: 

R. br.

Naziv i sjedište ponuđača

Broj prijemnog protokola

Ukupna ponudena cijena sa  PDV-om i popustom

1.

„PETROL BH OIL COMPANY"d. o. o. Sarajevo

1

16.578,90 KM

2.

„ HIFA-PETROL "d.o. o. Sarajevo

2

20.229,30 KM

3.

„ GREEN OIL " d.o.o.Sarajevo

3

19.773,00 KM

4.

,,ALMY" d.o.o.Zenica

4

19.773,00 KM

 

Zapisniksa otvaranja ponuda je isti dan ponuđačima poslan elektronskom poštom.

 

Nakon izvršenog otvaranjaponuda Komisija je pristupila analizi zahtjeva iz tenderske dokumentacije, kao ipriloženim zahtjevanim dokazima u pristiglim ponudama, u smislu provjere kvalifikovanosti, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponuda u skladu sa pravilima i procedurama utvrdenim tenderskom dokumentacijom i Zakonom i podzakonskim aktima.

Komisija za javnu nabavku roba je pregledala pristigle ponude i konstatovale da sve ponude zadovoljavaju zahtjevano iz tenderske dokumentacije.

Ponude svih ponuđača (bez PDV-a) su unesene u sistem e-nabavki i zakazana je e-aukcija za dan 8.02.202l.godine s početkom u 1257 sati. Ugovorni organ je od Agencije za javne nabavke zaprimio Izvještaj o odršanoj e-aukciji u zakazano vrijeme iz kojegje vidljivo dapozvaniponuđači nisupodnosili nove ponude koje bi uticale na umanjenje cijena iz pristiglih ponuda.

 

R. br

Naziv i sjedište ponudača

Ukupna ponudena cijena sa PDV-om i popustom

Umanjenje cijene

RANG LISTA

1.

„PETROL BHOIL COMPANY"d. o. o. Sarajevo

16.578,90 KM

0%

1

2.

„ GREEN OIL " d. o. o. Sarajevo

19.773,00 KM

0%

2

3.

„ALMY" d.o.o.Zenica

19.773,00 KM

0%

2

4.

„HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo

20.229,30 KM

0%

3

 

 

Rangiranje prihvatljivih ponuda prema Izvještaju o provedenoj e-aukciji: 

Komisija za javnu nabavku roba je Rješenjem broj: broj:l3-11-337/21 od 9.2.2021 god. jednoglasno predložila Opčinskom načelniku da donese Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača „PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o.Sarajevo, na osnovu kriterija „najniža cijena", u ukupnom iznosuponude od 16.578,90 KM (sa PDV-om), te da se ponudaču „PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o.Sarajevo dodijeli Ugovor.

Nadležna služba je Komisiji za javne nabavke roba , dana 8.3.2021 god., dostavila dopis o pavratu Ugovora od strane uzabranogponuđača, iz koje je vidljivo da su izabranom ponudaču „ PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo dostavilinapotpis Ugovor o isporuci lož uljaElBAS-1002zapotrebe Općine Novo Sarajevo, koji izabrani ponudač nije potpisao , već isti vratio uz obrazloženje da usljed cjenovnih promjena na tržištu, nisu u mogučnosti potpisati ugovorenu obavezu, odnosno isporučiti lož ulje po cijeni iz ponude broj 12/21 od 3.2.2021 god. , sa prilogom o berzanskom kretanju cijena od 3.2.2021 god. do 5.3.2021 god.

Komisija za javne nabavke je po članu 72 Zakona o javnim nbavkama BIH, razmotrila mogućnost dostavljanja ugovora ponudaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, kojije odbio zaključiti ugovor pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji iponudi, te konstatovala da su na Rang-listi drugoplasiranog dvaponuđača „GREEN OIL" d.o.o.Sarajevo i ALMY" d.o.o. Zenica, sa identično ponuđenim cijenama ponuda, te nakon i obavljenih konsultacija sa Agencijom za javne nabavke BIH, konstatovala da se na osnovu predviđenog kriterija „ najniža cijena" ponude za predmetni postpak javne nabavke, ne postoji mogućnost dodijele Ugovora, na predvideni zakoniti način, te je Komisija za javne nabavke roba jednoglasno predložila Općinskom načelniku da se predmetna javna nabavka poništi u cijelosti.

Upostupku donošenja ovog Rješenja, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno ipotpuno, izvršila ocjenu kvaliflciranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje prijedloga Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je predloženo jednoglasno poništenje postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana čl.69 stav (3) Zakona o javnim nabavkama BIH., odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi. Zalba se podnosi u najmanje tri (3) primjerka.Naknada za pokretanje žalbenog postupka plača se Uredu za razmatranje žalbi, u skladu sa članom 107. Zakona o javnim nabavkama i Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora BiH o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: