(poništenje aukcije) Nabavka mjernih instrumenata (pritisak, temperatura i slično)

Datum objave: 25.12.2019. 13:52 / Izvor: Akta.ba, 17.12.2019.

UPRAVA

Broj: 03-03-01-1370/19

Sarajevo, 17.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2, tačka d., člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Pravilnika o postupku nabavke broj: PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, poništava se postupak javne nabavke jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 11/19/5, u postupku javne nabavke KZ 11/19 - Nabavka mjernih instrumenata (pritisak, temperature i slično), direktor donosi:

 

ODLUKU

- o poništenju postupka javne nabavke -

Kz 11/19 - NABAVKA MJERNIH INSTRUMENATA (PRITISAK, TEMPERATURA I

SLIČNO)

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke KZ 11/19 - Nabavka mjernih instrumenata (pritisak, temperature i slično), jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva u skladu sa član 69. stav 2. tačka d. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 3.

Ova odluka će biti objavljena na web - stranici www.toplanesarajevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01- 1229/19 od 12.11.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Obavještenje o nabavci broj: 160-7-1-229-3-167/19 poslato je na objavu dana 12.11.2019. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki BiH dana 12.11.2019. godine u 13:13 sati, te upućeni zahtjevi za dostavu ponuda na tri adrese, shodno članu 88. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-1230/19 od 12.11.2019. godine. 

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 22 ( dvadesetdva ) ponuđača ( u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH www.ejn.i20v.ba).

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da su putem protokola u zatvorenoj koverti pristigle sljedeće ponude:

1. „ LOTRIČ CONTROL " d.o.o. Mostar, broj protokola 5613/19 datum 27.11.2019. godine u 08:32 sati.

2. „ JUMO BH " d.o.o. Doboj Jug, broj protokola 5684/19 datum 02.12.2019. godine u 10:22 sati.

3. „ RUDEL PROJEKT " d.o.o. Tuzla, broj protokola 5685/19 datum 02.12.2019. godine u 11:00 sati.

4. „ INELEX " d.o.o. Sarajevo, broj protokola 5702/19 datum 03.12.2019. godine u 09:33 sati.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 16.12.2019. godine, preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: 11/19/5 od 16.12.2019. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 11/19/4 od 16.12.2019. godine i zapisnikom o pregledu pristiglih ponuda broj: 11/19/3 od 16.12.2019. godine, u postupku javne nabavke za nabavka mjernih instrumenata (pritisak, temperatura i slično) - KZ 11/19.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda te postupajući u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i pripadajućum podzakonskim aktima utvrdila da nijedna od pristiglih ponuda nije prihvatljiva za ugovornog organa iz sljedećih razloga:

1. „ LOTRIĆ CONTROL" d.o.o. Mostar,

- ponuđač je ponudio opremu koja nije jasno označena da bi se obezbijedila ispravna identifikacija, kako je traženo tenderskom dokumentacijom - Tehnički zahtjevi, tačka 2. podtačka 2.1.

- ponuđač za ponuđenu opremu nije dostavio ateste, certifikate i slično, kako je traženo tenderskom

dokumentacijom - Tehnički zahtjevi, tačka 3.

2. „ JUMO BH " d.o.o. Doboj Jug,

- ponuđač u tehničkoj dokumentaciji (original katalogu) nije naveo (označio) da manometri odgovaraju temperaturi do 150 °C, kako je traženo tenderskom dokumentacijom - Tehnički zahtjevi, tačka 2.2. i Aneks 3 a.

- ponuđač za ponuđenu opremu nije dostavio ateste, certifikate i slično, kako je traženo tenderskom dokumentacijom - Tehnički zahtjevi, tačka 3.

3. „ RUDEL PROJEKT " d.o.o. Tuzla,

- ponuđač je ponudio opremu koja nije jasno označena kako bi se obezbijedila ispravna identifikacija,

kako je traženo tenderskom dokumentacijom - Tehnički zahtjevi, tačka 2. podtačka 2.1.

- ponuđač u tehničkoj dokumentaciji (original katalogu) nije naveo (označio) da manometri odgovaraju temperaturi do 150 °C, kako je traženo tenderskom dokumentacijom - Tehnički zahtjevi, tačka 2.2. i Aneks 3 a.

4. „ INELEX " d.o.o. Sarajevo,

-ponuđač za ponuđenu opremu -termometre nije dostavo ateste, certifikate i slično, kako je traženo tenderskom dokumentacijom - Tehnički zahtjevi, tačka 3.

Iz gore navedenih razloga, na osnovu člana 69. stav 2. tačka d. Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ poništava postupak jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva te da se provede novi postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Prema Zakonu o javnim nabavkama i Pravilniku o postupku nabavke broj: PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (dana) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: