(poništenje aukcije) Nabavka opreme za pulmološku rehabilitaciju, lot 1

Datum objave: 26.12.2019. 10:41 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2019.

Broj: 127.-22-12243- 0 /19

24.12.2019. god.

 

Na osnovu člana 69. stav 2, tačka a) n člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 39/14, u dalјem tekstu ZJN), član 33. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama, člai 29. Statuta Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović" Banja Luka, Direktor donosi:

 

ODLUKU

O poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (u dalјem tekstu: Zavod) donosi Odluku o poništenju otvorenog postupka javne nabavke za nabavku robe - Oprema za pulmološku rehabilitacnju za Lot 1- Aparat za asistiranu drenažu sekreta broj: 127-22-12243-2/19 od 14.11.2019. godine, objavl>eno pa portalu javnih nabavki BiH podbrojem: 617-1-1-500-3-246/19, dana 14.1 1.2019. godipe.

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavlјena na web stranici Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović" (www.zotovicbl.com) u skladu sa članom 70. Stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke roba Oprema za pulmološku rshabilitaciju za Lot I- Aparat za asistiranu drenažu sekreta pokrenut je na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 127-22-12243-1/19 od 14.11.2019. godine i proveden putem otvorenog postupka a u skladu sa Zakonom o javnim iabavkama.

Obavještenje o nabavci broj 617-1-1 -500-3-246/19 objavljeno je na Portalu javnih pabavki BiH dana 14.1 1.2019. godine.

U predviđenom roku nije zaprimlјena nijedna ponuda za Lot 1- Aparat za asistirapu drenažu sekreta te je Komisija konstatovala da nema blagovremeno zaprimlјenih popuda.

Shodmo navedenom, Direktor u skladu sa članom 69. donosi Odluku o poništenju postupka javne nabavke roba ortopedske potrepštine, u skladu sa članom 69. stav (2), tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke, ponuđač koji je učestvovao u postupku pabavke, može izjaviti žalbu u roku od 10 dana od dapa prijema ove odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: