(poništenje aukcije) Nabavka peleta i lož ulja, lot 1

Datum objave: 26.05.2021. 08:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2021.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

7152-1-1-1-4-3/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA MOSTAR
IDB/JIB 4227193510000
Kontakt osoba Daria Stojčić
Adresa Bleiburških žrtava 35
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 311-160
Faks (036) 311-160
Elektronička pošta os.ssk.mostar@gmail.com
Internet adresa www.osssk.edu.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Grad,Mostar

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

82000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Nabava peleta i LOT 2 Nabava lož ulja

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

u cilju kontinuiteta rada Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Mostar (u daljnjem tekstu: Osnovna škola), pokreće se
postupak javne nabave roba pod nazivom: "LOT 1 Nabava peleta i LOT 2 Nabava lož ulja".

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Nabava peleta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava peleta prve klase za potrebe zagrijavanja prostorija Škole

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bleiburških žrtava 35, Mostar 88000

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Postupak nabave pokrenuo se putem otvorenog postupka. Obavijest o nabavi zajedno sa tenderskom dokumentacijom
objavljena je na portalu javnih nabava broj obavijesti 7152-1-1-1/21 od 08.02.2021. godine, a sukladno članku 9. stavak (5)
Naputka o uvjetima i načinu objavljivanja obavjesti i dostavljanja izvješća u postupcima javnih nabava u informacijskom
sustavu „E-nabave“ („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14 i 53/15), te Službenom glasniku BiH, broj: S1-3113-21 od 12.02.2021.
godine.
U postupku javne nabavke za LOT 1 Nabava peleta, na Tendersku dokumentaciju podnesena je žalba od ponuditelja.
Sukladno članku 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Ugovorno tijelo obavijestilo je sve
ponuditelje koji su preuzeli Tendersku dokumentaciju sa portala da izjavljena žalba odgađa postupak nabave do donošenja

odluke Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine. Slijedom navedenog nije se održalo javno otvaranje ponuda za LOT
1, i sve zaprimljene ponude u Ugovornom tijelu vraćene su neotvorene.
Ured za razmatranje žalbi je po navedenoj žalbi donio Zaključak broj: JN2-03-07-1-737-6/21 od 01.04.2021. godine kojim se
Žalba odbacuje kao neuredna. U međuvremenu je Povjerenstvo izvršena analiza u svezi potrebe nabave peleta i navednim
okvirnim količinama peleta u Tenderskoj dokumentaciji, u odnosu na raspoloživa financijska sredstva sa kojima raspolaže
Ugovorno tijelo za navedene namjene, posebno uzimajući u obzir da je jedan od ponuditelja bezrazložno zaustavio cijeli
postupak, uložio žalbu na koju nije uplatio novčana sredstva, čime je prolongirao cijeli postupak nabave izvan grijne sezone,
i veću potrošnju drugog energenta koji se koristi, odnosno lož ulja. S tim u svezi, zaključeno je da navedene količine peleta
neće biti adekvatno raspoređene zbog završetka grijne sezone i pravilno iskazane sukladno potrebama Ugovornog tijela i
raspoloživim financijskim sredstvima, te da je potrebno izvršiti izmjene u specifikaciji, a u odnosu na drugi korišteni energent
odnosno lož ulje. Uzimajući u obzir da je u postupku nabave faza pripreme ponuda te da u Tenderskoj dokumentaciji nisu
adekvatno i pravilno iskazane količine peleta sukladno potrebama Ugovornog tijela i raspoloživim financijskim sredstvima u
odnosu na lož ulje, Povjerenstvo jednoglasno Povjerenstvo predložilo da se otkaže postupak nabave sukladno članku 69.
stavak (3) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
Ovom Odlukom prihvaćen je prijedlog Povjerenstva. U postupku donošenja Odluke posebno su cijenjene činjenice da je
Povjerenstvo za javne nabave pravilno i potpuno dalo svoj prijedlog sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim
aktima, i internim aktima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

26.4.2021.

V 5. Dodatne informacije

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom tijelu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke (objave na e-
portalu) na adresu: Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Mostar, Bleiburških žrtava 35, 88000 Mostar, u pisanoj
formi u tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7152-1-1-1-4-3/21
PODIJELI: