(poništenje aukcije) Nabavka polovne mašine za sječenje papira

Datum objave: 17.03.2021. 13:11 / Izvor: Akta.ba, 15.03.2021.

JU SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

BANjA LUKA

 

Broj : 01-739-9/21

Datum: 15.03.2021.god.

 

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka a) i član 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a na preporuku Komisije za nabvke, broj: 04-739-8/21 od 12.03.2021. godine, u postupku nabavke polovne mašine za sječenje papira - rezaći nož, a u skladu sa članom 27. Statuta JU S lužbeni glasnik Republike Srpske, v.d. direktora JU Službeni glasnik Republike Srpske donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke polovne mašine za sječenje papira - rezaći nož

 

Član 1.

Poništava se postupak nabavke polovne mašine za sječenje papira - rezaći nož iz razloga što u propisanom roku za dostavljanje ponuda za nabavku polovne mašine za sječenje papira - rezaći nož nije dostavljena niti jedna ponuda.

 

Član 2.

Ova odluka biće objavljena na web stranici JU Službeni glasnik Republike Srpske: www.slglasnik.org u skladu sa članom 70. S tav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazložeše

Ugovorni organ JU Službeni glasnik Republike Srpske proveo je otvoreni postupak za dostavljanje ponuda za javnu nabavku polovne mašine za sječenje papira - rezaći nož.

Postupak javne nabavke pokrenutje Odlukom broj; 04-739-1/21 od 10.02.2021. godine. Obavještenje o nabavci broj: 912-1-1-14-3-9/21 objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 11.02.2020. godine, kao i u Službenom listu BiH broj 9. od 12.02.2021. godine.

Nakon objavljivanja obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki BiH, Tendersku dokumengaciju su preuzeli sledeći ponuđači: EKAPIJA DOO, BBS EUROPE, TIM COMPANY D.O.O., GRAFIČAR D.O.O. BIHAĆ, STUDIO ALFA.

Procijenjena vrijednost nabavke: 70.000,00 KM bez PDV-a. Kriterijum za vrednovanje ponuda i dodjelu ugovora : najniža cijena.

Do 12.03.2021. godine do kada je bio rok za dostavljanje poiuda, Ugovorni organ nije zaprimio niti jednu ponudu.

Javno otvaranje ponuda obavljeno je 12.03.2021. godine u 11.30 časova, a dostavljanje Zapisnika o otvaranju ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

U zapisniku je takođe konstataovano da nije bilo blagovremono pristiglih ponuda , kao ni neblagovremeno pristiglih ponuda .

Na otvaranju nije bio prisutan niko od predstavnika ponuđača.

Komisija za javnu nabavku , imenovana Rješenjem broj: 04-739-5/21 od 22.02.2021. godine, održala je zatvoreni sasatanak dana 12.03.2021. godine na kojem je konstataovala da nije pristigla niti jedna ponuda.

Sa zapisnikom o ocjeni ponuda Komisija je dostavila i preporuku direktoru JUSlužbeni glasnik Republike Srpske da se postupak procedure javne nabavke polovne mašine za sječenje papira - rezaći nož poništi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 70. tačka 4. i tačka 6.

U postupku ocjene provedenog postupka nije bilo nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi, eventualno, bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Pouka o pravnom lijeku

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor i koji smatra da je Ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata ima pravo, u pisanoj formi, uložiti žalbu na postupak u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, odnosno od dana kada je saznao za povredu.

Žalba se (u tri primjerka) podnosi Ugovornom organu u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: