(poništenje aukcije) Nabavka polovnog digitalizatora za standardnu radiografiju sa radnom konzolom i kasetama

Datum objave: 17.02.2021. 12:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

27714-1-1-1-4-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DZ "SVETI LUKA"
IDB/JIB 4401372380003
Kontakt osoba Biljana Parežanin
Adresa Kralja Aleksandra br. 4
Poštanski broj 89230 Bileća (sp bl)
Opština/Grad Bileća
Telefon (059) 370-031
Faks (059) 370-031
Elektronska pošta dzbileca@teol.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Bileća

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

POLOVAN DIGITALIZATOR ZA STANDARDNU RADIOGRAFIJU SA RADNOM KONZOLOM I KASETAMA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA POLOVNOG DIGITALIZATORA ZA STANDARDNU RADIOGRAFIJU SA RADNOM KONZOLOM I KASETAMA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja "Sveti Luka" - Bileća

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

5 dana nakon zaključivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Medical d.o.o. Mostar je kao najpovoljni ponuđač Obavještenjem broj 53/21 i dopunom Obavještenja broj 53-1/21
od 28.01.2021 godine povukao svoju ponudu uz obrazloženje da je došlo do tržišnog rasta cijena kao i rasta cijena
transportnog dijela a i zbog COVID-19 nije u mogućnosti isporučiti aparat koji je bio predmet nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

2.2.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
27714-1-1-1-4-1/21
PODIJELI: