(poništenje aukcije) Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala 3, lot 4

Datum objave: 08.03.2021. 15:36 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

 

 

Broj: 11-16.6-7618-5-4/20

Datum: 12.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i He4rcegovine“, broj 39/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 11-16.6-7618-4/20 od 11.02.2021. godine, u postupku javne nabavke robe za lot 4: Potrošni laboratorijski materijal-Test mikroorganizmi, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

1. Poništava se postupak javne nabavke robe za lot 4: Potrošni laboratorijski materijal-Test mikroorganizmi, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku- član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

2. Za ponovno pokretanje procedure ove nabavke zadužuje se Kontrolni laboratorij Agencije, Sektor za pravne i opšte poslove i Sektor za fmansijske poslove.

3. Ova odluka objavit će se na web-stranici www.almbih.gov.ba, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 11-16.6- 7618-1/20 od 23.12.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 5-1-1-216-3-122/20 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 24.12.2020. godine.

Ponuđači koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa portala E-nabavke:

1.         ekapija doo, IDB/JIB: 4950134590001;

2.         Sanmed d.o.o., IDB/JIB: 4403316380001;

3.         Ena d.o.o. Sarajevo, IDB/JIB: 4200037070002;

4.         Emgen d.o.o. Sarajevo, IDB/JIB: 4202488150002;

5.         Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo, IDB/JIB: 4403208220006;

6.         Sartorius Libra Elektronik d.o.o., IDB/JIB: 4200481820000; 

7.         BBS Europe, IDB/JIB: 4403188520008;

8.         Eurolab d.o.o., IDB/JIB: 4400375860000;

9.         R&S d.o.o. Sarajevo, IDB/JIB: 4200056290005;

10.       MGM FARM; IDB/JIB: 4218227790008;

11.       Mps lab d.o.o. Sarajevo, IDB/JIB: 4201145090008;

12.       Analitika d.o.o. Sarajevo, IDB/JIB: 4200561260005;

13.       AB Medic d.o.o., Sarajevo, IDB/JIB: 4200121960005;

14.       Mikro+Polo d.o.o., IDB/JIB: 4201572320006;

15.       Lab Unica d.o.o., IDB/JIB: 4201782720007;

16.       Biologist group d.o.o., IDB/JIB: 4263765640003;

Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka, IDB/JIB: 4400833670002.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 11-16.6-6-7618-2/20 od 23.12.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku u ovom postupku je dana 15.01.2021. godine izvršila javno otvaranje ponuda za ovaj postupak te izvršila ocjenu istih, te u zapisniku konstatovala da za ovaj lot nije dostavljena nijedna ponuda.

U postupku je utvrđeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te daje preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentima.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2). tačka a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Veljka Mlađenovića bb., 78000 Banja Luka, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostaviti:

1. Komisiji za javne nabavke

2. Sektoru za finansijske poslove

3.Služba za obezbjeđenje kvaliteta

4. web-stranica

5. a/a. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: