(poništenje aukcije) Nabavka potrošnog materijala za komunikacijsku opremu

Datum objave: 10.03.2021. 09:34 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2021.

Bosna i Hercegovina    

Ministarstvo sigurnosti         

Državna agencija za istrage i zaštitu      

 

Broj: 16-12-16-8342-6/20

I. Sarajevo, 03.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 8. stav (2) tačka h) Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu („Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09 i 40/12), člana 69. stav (2) tač. d) i e) i člana 70. st. (1), (2), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije I za nabavke za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu u 2020. godini, broj 16-12-16-8342/20 od 02.03.2021. godine, u postupku javne nabavke materijala za popravku komunikacijske opreme za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, donosi

 

ODLUKU

 

o poništenju postupka javne nabavke materijala za popravku komunikacijske opreme za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu

 

Član 1.

 

Poništava se postupak javne nabavke materijala za popravku komunikacijske opreme za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu za koji je obavještenje broj 1161-1-1-316-3-1/21 objavljeno na Portalu Agencije za javne nabavke 05.01.2021. godine i u „Službenom glasniku BiH" broj 5/21, iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za materijalno-flnansijske poslove Državne agencije za istrage i zaštitu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objaviti će se na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Odlukom direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: Agencija) broj 16-12-16-8342-1/20 od 24.12.2020. godine pokrenut je postupak javne nabavke materijala za popravku komunikacijske opreme za potrebe Agencije, procijenjene vrijednosti 42.000,00 KM bez PDV-a, na period od dvije godine. Novčana sredstva za realizaciju navedene nabavke obezbj edena su u okviru budžetskih sredstava za 2020. godinu, a na

osnovu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni Glasnik BiH", 46/20) i Dokumenta okvirnog budžeta 2021.-2023. godina.

Za navedeni postupak javne nabavke predviđena je e-aukcija u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 66/16) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Komisija I za nabavke za potrebe Agencije u 2020. godini (u daljem tekstu: Komisija) dostavila je Izvještaj o radu broj: 16-12-16-8342/20 od 02.03.2021. godine sa preporukom o poništenju postupka javne nabavke materijala za popravku komunikacijske opreme za potrebe Agencije.

Obzirom da je tačkom; 22. Tenderske dokumentacije navedeno da je rok za dostavljanje ponuda 26.01,2021. godine do 12,00 sati, te da se ponude dostavljaju u zatvorenoj koverti, Komisija je dana 26.01.2021. godine u 13,00 sati izvršila javno otvaranje ponuda prema datumu i vremenu prijema.

 

Blagovremeno je dostavljena jedna ponuda i to:

 

Redni broj.

Naziv ponuđača

Vrijednost ponude (bez PDV-a)

1.

„MIBO komunikacije" d.o.o. Sarajevo

50.764,00 KM

 

Komisija je nakon otvaranja ponude u smislu člana 63. st. (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon), sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda i isti u roku od tri dana, od dana otvaranja, dostavila ponuđaču. Postupak je dalje nastavljen u smislu pregledanja dokumentacije priložene uz ponudu, a u cilju ocjenjivanja prihvatljivosti dostavljene ponude u smislu Pravilnika, te njegove kvalifikovanosti shodno uslovima navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

Uvidom u sadržaj dostavljene ponude Komisija je utvrdila da ponuđač „MIBO komunikacije" d.o.o. Sarajevo ispunjava kvalifikacione uslove u pogledu njegove lične sposobnosti, sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, tehničke i profesionalne sposobnosti, kao i formalno-pravne uslove iz Tenderske dokumentacije. Također, Komisija je utvrdila da navedeni ponuđač ne podliježe preferencijalnom tretmanu domaćeg.

 

Nakon pregledanja dokumentacije priložene uz dostavljenu ponudu Komisija je u smislu člana 65. st. (1) i (2) Zakona ocijenila ponudu kvalifikovanog ponuđača, primjenjujući kriterij najniže cijene iz tačke 19. Tenderske dokumentacije, kako slijedi:

 

Redni broj

Naziv ponuđača

Vrijednost ponude (bez PDV-a)

1.

„MIBO komunikacije" d.o.o. Sarajevo

50.764,00 KM

Nakon provedenog postupka ocjenjivanja Komisija je konstatovala da ukupna ponuda najpovoljnijeg ponuđača „MIBO komunikacije" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 50.764,00 KM bez PDV-a, premašuje procijenjenu vrijednost javne nabavke za 8.764,00 KM, odnosno više od 20%.

 

Komisija je aktom broj 16-12-16-8342/20 od 26.01.2021. godine od strane Sektora za materijalno-fmansijske poslove, tražila mišljenje po pitanju obezbjeđenja dodatnih novčanih sredstava za realizaciju predmetne nabavke. Sektor za materijalno-finansijske poslove aktom od 19.02.2021. godine, dostavio je Komisiji informaciju da ponuda navedenog ponuđača u značajnoj mjeri prevazilazi procjenjenu vrijednost javne nabavke i raspoloživi budžetski okvir.

 

Tenderskom dokumentacijom je bilo predviđeno da se za navedem postupak javne nabavke materijala za popravku komunikacijske opreme za potrebe Agencije provodi e-aukcija. Budući da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, odnosno da ponuđena cijena u značajnoj mjeri prevazilazi raspoloživi budžetski okvir, e-aukcija nije zakazana, nego se postupak okončao u skladu članom 69. Zakona.

 

Shodno naprijed navedenom, prihvaćena je preporuka Komisije i odlučeno je da se poništi postupak javne nabavke materijala za popravku komunikacijske opreme za potrebe Agencije, kako je navedeno u članu 1. ove odluke, a u skladu sa odredbom člana 69. stav (2) tač. d) i e) Zakona.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, u roku od 10 dana od dana dostavljanja iste. Žalba se podnosi putem Državne agencije za istrage i zaštitu.

 

Na izjavljenu žalbu ponuđač je obavezan platiti naknadu u skladu sa članom 108. Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

 

DOSTAVLJENO:

-        Ponuđaču 1x;

-        Sektoru za mat.-fin. poslove;

-        a/a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: