(poništenje aukcije) Nabavka potrošnog materijala za termo i mašinske sisteme

Datum objave: 19.07.2017. 11:34 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2017.

Broj: 04/2.2.2-404-298-7/17

Datum: 17.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 38/14) i člana 4. Uredbe o Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 90/07 i 114/07), a u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku robe „Nabavka potrošnog materijala za termo i mašinske sisteme", objavljenog na Portalu javnih nabavki dana 07.07.2017. godine, broj obavještenja 38-7-1-71-3-28/17, direktor Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, d o n i o j e

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

1.  U skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, poništava se postupak konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda „Nabavka potrošnog materijala za termo i mašinske sisteme", tender broj 04/2.2.2-404-298/17, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3.  Odluka će se objaviti na veb-stranici; www. http://www.vladars.net

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 04/2.2.2-404-298-1/17 od 06.07.2017. godine, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 12.000 KM. 

Dana 07.07.2017. godine, objavom na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci 38-7-1-71-3-28/17, u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, pokrenut je postupak nabavke robe „Nabavka potrošnog materijala za termo i mašinske sisteme". Istovremeno sa objavom Obavještenja o nabavci i postavljanja tendera na portalu, poslato je faksom obavještenje o postavci tendera na portal na adrese tri potencijalna ponuđača, i to:

1. NOVO –TEKS d.o.o. Banja Luka

2.   CENTRUM TRADE d.o.o. Banja Luka

3.    „TEKMOTEHIKA" d.o.o. Banja Luka

Kriterij za dodjelu ugovora je bio „najniža cijena" u skladu sa članom 64. tačka 1. stav b) Zakona o javnim nabavkama BiH.

U predviđenom roku za dostavljanje ponuda (17.07.2017. do 12.00 sati) nije pristigla nijedna ponuda.

Nakon razmatranja prijedloga Komisije utvrđeno je da su razlozi za poništenje opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članovima 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: