(poništenje aukcije) Nabavka predizoliranih cijevi

Datum objave: 08.02.2021. 12:05 / Izvor: Akta.ba, 27.01.2021.

TOPLANE SARAJEVO

UPRAVA

 

Broj: 03-03-0/21

Sarajevo, 26.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2., tačka e. i člana 70. stav l.,4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 01-05-02/20 od 27.01.2020. godine na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 09/2020/5 od 26.01.2021. godine, v.d. direktor donosi:

 

ODLUKU - o poništenju postupka javne nabavke

- NABAVKA PREDIZOLIRANIH CIJEVI JNR 09/2020

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke JNR 09/2020 - Nabavka predizoliranih cijevi u skladu sa članom 69. tačka 2) stav e). Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 2.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplanesarajevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 03-03-01-1436/20 od 15.12.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 160-1-1-196-3-113/20 poslato je na objavu dana 15.12.2020. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 15.12.2020. godine u 13:43 sati.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-1437/20 od 15.12.2020. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 13 (trinaest) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH www.ejn.gov.ba).

 

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da su putem protokola u zatvorenim kovertama pristigle sljedeće ponude:

1. „ CT-TRADE ВН " d.o.o. Tuzla, broj protokola 75/21 datum 08.01.2021. godine u 08:40 sati,

2. „ TD NOVA TRGOVINA S " d.o.o. Kakanj, broj protokola 80/21 datum 08.01.2021. godine u 09:40 sati.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je, dana 26.01.2021. godine, preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: 09/2020/5 od 26.01.2021. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 09/2020/4 od 26.01.2021. godine. Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda prije e-aukcije broj: 09/2020/3-1 od 22.01.2021. godine i Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda nakon e-aukcije broj: 09/2020/3-2 od 26.01.2021. godine koji je sastavni dio ovog Izvještaja o radu Komisije, u postupku javne nabavke predizoliranih cijevi - JNR 09/2020.

 

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dva).

- da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude.

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- da su ponude ponuđača: „ СТ - TRADE ВН " d.o.o. Tuzla i „ TD NOVA TRGOVINA S " d.o.o. Kakanj

prihvatljive

- da nema neprihvatljivih ponuda.

 

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je zakazivanje e - aukcije. Prije zakazivanja e - aukcije. Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljivih ponuda prema utvrđenom kriteriju „najniža cijena", te utvrdila rang listu prihvatljivih ponuda/ ponuđača, kako slijedi:

1. „ NOVA TRGOVINA S " d.o.o. Kakanj,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 81.452,36 KM bez uračunatog PDV-a.

2. „ CT-TRADE ВН " d.o.o. Tuzla,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 83.954,11 KM bez uračunatog PDV-a.

 

E-aukcija je zakazana 25.01.2021. godine u 09:00 sati a završena u 09:10 sati, nakon čega je rang lista ponuda /ponuđača ostala nepromijenjena kako slijedi:

1. „ NOVA TRGOVINA S " d.o.o. Kakanj,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 81.452,36 KM bez uračunatog PDV-a.

2. „ CT-TRADE ВН " d.o.o. Tuzla,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 83.954,11 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Polazeći od gore navedenih konstatacija te činjenice da su i nakon e - aukcije ponuđene cijene ostale nepromjenjene. Komisija za javnu nabavku je konstatovala da su ponuđene cijene znatno veće od procjenjene vrijednosti predmetne nabavke, te shodno članu 69. tačka 2) stav e) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ poništava postupak javne nabavke JNR 09/2020 - Nabavka predizoliranih cijevi.

Prema Zakonu o javnim nabavkama i Pravilniku o postupku nabavke broj: PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu, kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pisanoj formi i najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: