(poništenje aukcije) Nabavka rezervnih dijelova za regulator napona i pantograf lokomotive serije 441

Datum objave: 11.03.2021. 13:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1373-1-1-289-4-21/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400025960001
Kontakt osoba TATJANA NIKOLIĆ
Adresa Svetog Save 71
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-082
Faks (053) 227-704
Elektronska pošta nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa www.zrs-rs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o sukcesivnoj nabavci rezervnih dijelova za regulator napona i pantograf lokomotive serije 441-, .

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za regulator napona i pantograf lokomotive serije 441-.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34631000-9 Dijelovi lokomotiva ili vagona


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Za ponuđače iz RS/BiH paritet je - DDP skladišta Ugovornog organa u Doboju – Sekcija OŠV i DDP skladišta
Ugovornog organa u Doboju i Banja Luci – Sekcije VV (Incoterms 2010), za ponuđače van teritorije RS/BiH paritet je -
DAP skladišta Ugovornog organa u Doboju – Sekcija OŠV i DAP skladišta Ugovornog organa u Doboju i Banja Luci –
Sekcije VV (Incoterms 2010).

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za isporuku robe: sukcesivno, u roku do 30 dana, računajući od datuma prijema narudžbe Kupca. Rok trajanja
Ugovora: jedna godina računajući od datuma obostranog potpisivanja Ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

2.12.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 5. Dodatne informacije

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH", broj 39/14), poništen
je postupak javne nabavke iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1373-1-1-289-4-21/21
PODIJELI: