(poništenje aukcije) Nabavka sjemena šumskih vrsta - lot 2 i 3

Datum objave: 16.03.2021. 11:25 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2021.

Broj:01- 1967/ 21

Datum: 08.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 69. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bill („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14. ). Odluke Uprave Društva broj: 01-03-3774/12 od 16.08.2012. godine , preporuke komisije za javne nabavke broj: sl-1896/21 od 03.03.2021. godine direktor Društva d o n o s i:

 

O D L U K U O

poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke pokrenut na osnovu obavijesti o nabavi broj: 1002-1-1-38-3- 39 21 objavljena na portalu javnih nabava dana 11.02.2021. godine koji se odnosi na nabavku sjemena šumskih vrsta po LOT - u 2 sjeme Larix decidua i LOT-u 3 sjeme Pseudotsuga.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Društva istovremeno sa upućivanjem ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 70 stav 6 zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-1008 21 od 11.02.2021. godine.

Javna nabavka je provedena otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 12.000,00 KM bez PDV-a .

Obavijest o nabavci broj : 1002-1-1-38-3-39 21poslana je na objas u dana 11.02.2021. godine te je istog dana objavljena na Portalu javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku dostavila je 03.03.2021. godine zapisnik o radu.ocjeni ponuda broj: sl-1896/21, u postupku javne nabavke sjemcna šumskih vrsta po LOT u 2 sjeme Larix decidua i LOT-u 3 sjeme Pseudotsuga u kojem je navedeno da se po navedenom postupku nije prijavio niti jedan ponudač zbog čega je komisija dala preporuku ugovornom organu da se navedeni postupak poništi

Iz naprijed navedenih razloga donosi se ova odluka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: