(poništenje aukcije) Nabavka usluga čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH, lot 1

Datum objave: 09.03.2021. 09:19 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVO

 

Broj: 13/06-3-11-30-71-17/2021 -S.M.

Sarajevo, 04.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), direktor donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke LOT1

I

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke „Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH, sa uračunatim svim sredstvima za čišćenje - Kantonalni porezni ured Mostar - Porezna ispostava Neum-Ravno i Porezna ispostava Jablanica” - LOT 1 - Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na period od 3 (tri) godine (odnosno na period od momenta zaključenja Okvirnog sporazuma do 34.12.2023. godine), u skladu sa članom 69. stav 2. e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14).

 

II

Obavještenje o poništenju postupka nabavke objaviti u „Službenom glasniku BiH“

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se objavljuje na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Odlukom direktora Porezne uprave Federacije BiH, broj: 13/06-3-11-30-71-1/20 od 14.01.2021 godine, pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke za usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH, sa uračunatim svim sredstvima za čišćenje - Kantonalni porezni ured Mostar - Porezna ispostava Neum-Ravno i Porezna ispostava Jablanica - LOT 1.

Za predmetni postupak predviđeno je zaključenje Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem u trajanju od tri (3) godine odnosno od momenta zaključenja Okvirnog sporazuma do 31.12.2023.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, čija procjenjena vrijednost za LOT 1 na godišnjem nivou iznosi do 5.500,00 KM bez PDV-a, dok ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za period trajanja Okvirnog sporazuma iznosi do 16.500,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje о nabavci, broj: 1415-1-2-3-3-5/21 je objavljeno na portalu javnih nabavki 15.01.2021. godine, a Sažetak Obavještenja o nabavci u „Službenom glasniku BiH”, broj: 5/21 od 22.01.2021.godine.

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke ,,e-Nabavke“, od datuma objave 15.01.2021. godine, zaključno sa krajnjim datumom preuzimanja tenderske dokumentacije, je preuzelo 18 (osamnaest) potencijalnih ponuđača.

Po navedenom Obavještenju o nabavci dostavljene su 2 (dvije) ponude u određenom krajnjem roku i to ponuda ponuđača „ATALIAN GLOBAL SERVICES BH“ d.o.o. Sarajevo, zaprimljena dana 05.02.2021.godine u 08:01h i ponuda ponuđača A&M Соmpanу d.o.o. Sarajevo, zaprimljena 05.02.2021.godine u 08:09h

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje ponuda dana 05.02.2021. godine u 09:00h i sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je odmah proslijeđen ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

Nakon javnog otvaranja ponuda Komisija Ugovornog organa je pristupila pregledu i ocjeni ponuda, te o tome sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće: da su blagovremeno pristigle 2 (dvije) ponude, i to ponude ponuđača „ATALIAN GLOBAL SERVICES BH“ d.o.o. Sarajevo i A&M company d.o.o. Sarajevo; da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda; da su zaprimljene ponude ponuđača „ATALIAN GLOBAL SERVICES BH“ d.o.o. Sarajevo i A&M company d.o.o. Sarajevo prihvatljive u pravnom i tehničkom smislu i ispunjavaju postavljene zahtjeve Ugovornog organa iz tenderske dokumentacije te im se dozvoljava dalje učešće u toku postupka, odnosno učešće u e-Aukciji u sistemu e-Nabavke, shodno tački 6. tenderske dokumentacije predmetnog postupka.

 

Komisija Ugovornog organa, rangirala je pristigle, prihvatljive ponude, kako slijedi:

Naziv ponuđača/članova grupe ponuđača

Ponuđena ukupna cijena bez PDV-a (za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma)

Popust

Ponuđena ukupna cijena sa popustom bez PDV-a (za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma)

„ATALIAN GLOBAL SERVICES BH“ d.o.o. Sarajevo

16.499,76 KM

0,00 KM

16.499,76 KM

A&M company d.o.o. Sarajevo

38.760,00 KM

0,00 KM

38.760,00 KM

U skladu sa tačkom 6. tenderske dokumentacije, predviđeno je provođenje e-Aukcije u sistemu e-Nabavke.

e-Aukcija je zakazana dana 08.02.2021. godine (ponedjeljak) za dan 10.02.2021. godine (srijeda) sa početkom u 14:15. Predviđeno je da e-Aukcija traje 20 (dvadeset) minuta.

e-Aukcija uspješno završena dana 10.02.2021. godine u 14:35:00h.

 

Sistem e-Nabavke je Ugovornom organu dostavio Izvještaj o toku i završetku e-Aukcije, broj postupka: 1415-1-2-3/21 od 10.02.2021. godine.

Redni

broj

Naziv ponuđača

Konačna cijena ponude u KM bez PDV-a po završenoj e-aukciji (za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma)

Rang

1.

„ATALIAN GLOBAL SERVICES BH“ d.o.o. Sarajevo

16.499,76 KM

1

2.

A&M company d.o.o. Sarajevo

38.760,00 KM

2

Uvidom u ponudu ponuđača „ATALIAN GLOBAL SERVICES BH“ d.o.o. Sarajevo, a nakon provedene e-Aukcije, Komisija je utvrdila da je ponuđač ponudio ukupnu cijenu u iznosu od 16.499,76 KM bez PDV-a (za period trajanja Okvirnog sporazuma).

Imajući u vidu naprijed navedeno, Ugovorni organ je izvršio izbor najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom, te je donio Odluku o izboru ATALIAN GLOBAL SERVICES BH“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača, broj: 13/06-3-11-30-71-3/2021. Obavještenjem o rezultatima postupka, broj: 13/06-3-11-30-71-4/2021 od 16.02.2021.godine izabrani ponuđač je obaviješten o rezultatima postupka, dostavljena mu je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, Izvještaj o toku i završetku e- Aukcije, te je obaviješten da je u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema predmetnog Obavještenja dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata iz člana 45. stav 1. tačke a) do d) i 47. Zakona o javnim nabavkama BiH, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude. Navedenim Obavještenjem je također naglašeno da je izabrani ponuđač dužan odgovoriti isključivo pismeno i u ostavljenom roku. Dalje, kao rok prijema dokumenata je određeno da će se smatrati rok koji je Ugovorni organ ostavio u pismenom pozivu (7 dana od dana prijema Obavještenja).

Predmetnim Obavještenjem o rezultatima postupka je propisano da dokumenti upućeni poštom, ukoliko stignu nakon roka utvrđenog za prijem istih u pozivu za dostavljanje dokumenata iz člana 45. i 47. Zakona o javnim nabavkama BiH, smatrat će se zakašnjelim i sa istima će se postupiti kao da Ugovornom organu nisu dostavljeni u ostavljenom roku.

Također, Ugovorni organ je jasno i decidno u navedenom Obavještenju o rezultatima postupka naveo i propisao da svako postupanje suprotno gore navedenom bi ponudu ponuđača činilo neprihvatljivom za ovaj Ugovorni organ, a što bi dovelo do primjene odredbe člana 72. stav 3. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH u kojem je propisano da, ukoliko izabrani ponuđač propusti dostaviti dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje Ugovora, a koju je bio dužan pribaviti u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini, Ugovorni organ dostavlja prijedlog Ugovora ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača.

Uvidom u spis predmeta je utvrđeno da je izabrani ponuđač „ATALIAN GLOBAL SERVICES BH“ d.o.o. Sarajevo predmetno Obavještenje o rezultatima postupka, broj: 13/06-3-14-30-71- 4/2021 od 16.02.2021. godine, Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Izvještaj o toku i završetku e_Aukcije zaprimio dana, 18.02.2021. godine, a što je utvrđeno uvidom u dostavnicu koja je sastavni dio spisa predmeta, te da nije dostavio dokumentaciju iz člana 45. stav 1. tačke a) do d) i 47. Zakona o javnim nabavkama BiH koja je uslov za potpisivanje ugovora.

Kako je izabrani ponuđač postupio suprotno predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, izdatim Obavještenjem o rezultatima postupka i zahtjevima Ugovornog organa, te nije dostavio traženu dokumentaciju iz člana 45. stav 1. tačke a) do d) i 47. Zakona o javnim nabavkama BiH, to su se u smislu člana 72. stav 3. tačka a) i b) ispunili uslovi da Ugovorni organ dostavi prijedlog Ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po rang - listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača.

Članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH je propisano, između ostalog, da Ugovorni organ dostavlja prijedlog Ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po rang - listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, u slučaju da najuspješniji ponuđač: a) propusti dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. i 47. ovog zakona, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude ili zahtjeva za učešće, u roku koji odredi ugovorni organ; ili b) propusti dostaviti dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan pribaviti u skladu s propisima u Bosni i Hercegovini.

Komisija je utvrdila da je drugorangirani ponuđač „А&М company d.o.o. Sarajevo za predmetni postupak javne nabavke LOT 1, nakon provedene e-Aukcije ponudio ukupnu cijenu u iznosu od 38.760,00 KM bez PDV-a (za period trajanja Okvirnog sporazuma), te da ona premašuje procijenjenu vrijednost za LOT 1 u iznosu od 22.260,00 KM bez PDV-a (za period trajanja Okvirnog sporazuma).

U konkretnom slučaju nuđenje Okvirnog sporazuma/Ugovora drugorangiranom ponuđaču nije moguće iz razloga što ponuda drugorangiranog ponuđača „А&М company d.o.o. Sarajevo nije prihvatljiva sa ekonomskog aspekta, odnosno ponuda znatno premašuje sredstva koja Ugovorni organ ima osigurana i obezbijeđena za predmetnu javnu nabavku u ovom momentu.

Članom 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) predviđeno je da je ugovorni organ obavezan poništiti postupak nabavke ukoliko su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku.

Komisija je direktoru Porezne uprave Federacije BiH dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Prijedlog Komisije o poništenju postupka predmetne javne nabavke.

Iz svih gore navedenih razloga, u skladu sa članom 69. stav 1. b) i stav 2. e) i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu u ro dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: