(poništenje aukcije) Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija za Odjeljenja za komunalne poslove na lokaciji graničnog prelaza most, ulica Savska br.2

Datum objave: 11.02.2021. 13:33 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

Broj predmeta:13-001998/20
Broj akta:01.1-1141SM-0010/20
Datum,7.9.2020. godine
Mjesto, Brčko

 

Na osnovu članova 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH - prečišćeni tekst («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 22/18, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Izvještaja o onalizi, ocjeni i rangiranju ponuda, sa preporukom Komisije, broj: 13-001998/20 od 01.09.2020. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

 

ODLUKU

O PONIŠTENjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke no provedenom konkurentskom postupku za nabavku usluga „Čišćenje poslovnih prostorija za Odjeljenja za komunalne poslove na lokaciji graničnog prelaza most, ulica Savska br. 2“, a prema zahtjevu za nabavku Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, koji je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001998/20 od 13.07.2020. godine i Obavještenja o nabavci broj: 1157-7-2-431-3-385/20 objavljenim dana 22.07.2020. godine, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, što prema čl. 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama predstavlja osnov za poništenje postupka javne nabavke.

Član 2.
Odluka o poništenju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača stupa na snagu danom donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko. distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.  

 

DOSTAVLjENO:  
1. Pododjeljenju za javne nabavke,    
2. Odjeljenju za komunalne poslove.   
3. G radonačelniku,   
4. Zamjeniku gradonačelnika.    
5. «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH»,

6. Arhivi.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: