(poništenje aukcije) Nabavka usluga defektaže i opravke podbijačkih agregata

Datum objave: 11.03.2021. 12:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1373-1-2-342-4-20/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400025960001
Kontakt osoba TATJANA NIKOLIĆ
Adresa Svetog Save 71
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-082
Faks (053) 227-704
Elektronska pošta nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa www.zrs-rs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o nabavci usluge defektaže i opravke podbijačkih agregata.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge defektaže i opravke podbijačkih agregata.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453000-7 Remontni i sanacioni radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radionica najpovoljnijeg Izvršioca usluge.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvršenje usluge: u roku 120 (stotinudvadeset) dana računajući od dana preuzimanja agregata kojem prethodi
pisana narudžba od strane Naručioca usluge. Rok trajanja Ugovora: jedna godina računajući od datuma obostranog
potpisivanja Ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

19.2.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 5. Dodatne informacije

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), poništen
je postupak javne nabavke iz raloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1373-1-2-342-4-20/21
PODIJELI: