(poništenje aukcije) Nabavka usluga izrade glavnog projekta zamjene cjevovoda DN700 cjevovodom DN800 na dionici hidroakumulacije Modrac (visinski rezervoar 1)

Datum objave: 10.10.2017. 10:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.10.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1405-1-2-194-4-369/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB 4200225150048
Kontakt osoba Mevludin Alatić
Adresa 21. aprila br.4
Poštanski broj 75203 Bukinje (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 305-000
Faks (035) 305-009
Elektronska pošta amra.halilovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta zamjene cjevovoda DN700 cjevovodom DN800 na dionici hidroakumulacije Modrac (visinski
rezervoar 1) - TE "Tuzla", Tuzla

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta zamjene cjevovoda DN700 cjevovodom DN800 na dionici hidroakumulacije Modrac (visinski
rezervoar 1) - TE "Tuzla", Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Termoelektrana "Tuzla", Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Zato što je Ugovorni organ predvidio provođenje e-aukcije, suprotno članu 2. stav 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja
e-aukcije („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/16).

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

5.9.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

5

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1405-1-2-194-4-369/17
PODIJELI: