(poništenje aukcije) Nabavka usluga mobilne telefonije, fiksne telefonije i interneta (lot 1)

Datum objave: 22.06.2017. 15:53 / Izvor: Akta.ba, 22.06.2017.

Broj:02-05-2-946

Goražde, 19.06.2017 godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama (" Službeni glasnik BiH" br. 39/14 ) u postupku javne nabavke telekomunikacijskih usluga za potrebe Općine Goražde I Vatrogasne jedinice, Gradonačelnik Grada Goražda donosi:

 

O D L U K U o poništavanju

Lot 1 - usluge mobilne telefonije u postupku javne nabavke telekomunikacijskih usluga

 

I          

Ovom Odlukom poništava se Lotl-usluge mobilne telefonije u okviru postupka javne nabavke telekomunikacijskih usluga

 

II        

Postupak nabavke se poništava iz razloga što nijedna od primljenih ponuda za Lot 1-usluge mobilne telefonije nije prihvatljiva, u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d. Zakona o javnim nabavkama.

 

III       

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Općine Goražde www.gorazde.ba.

 

Obrazloženje

Načelnik općine Goražde je dana 16.03.2017. godine donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke telekomunikacijskih usluga za potrebe Općine Goražde i Vatrogasne jedinice broj 02-05-2- 964, putem otvorenog postupka. Postupak javne nabavke je podijeljen na lotove: Lot1 -usluge mobilne telefonije, Lot2-usluge fiksne telefonije i Lot3-usluge interneta. Obavještenje o nabavci broj 413-1-2-7- 3-10/17 je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 31.03.2017. godine i Službenom glasniku BiH broj: 25 od 07.04.2017.godine.

 

Komisija za provođenje procedure predmetne nabavke je dostavila Izvještaj u kojem je utvrđeno da su za Lot1 -usluge mobilne telefonije zaprimljene 2 ponude, ali nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Na osnovu navedenog, a u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

  

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: