(poništenje aukcije) Nabavka usluga mobilne telefonije VPN grupe i nabavka mobilnih aparata

Datum objave: 17.02.2021. 12:49 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

Mješoviti holding "ERS-MP a.d. Trebinje ZP "Elektrodistrubucija" a.d. Pale

Broj: UP 24/21

Datum 10.02.2021.

Na osnovu člana 69. stav (2). tačka e) i člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH broj 39/14), članova 57., 100. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i Zapisnika o ocjeni ponuda, preporuka i izvještaj broj 06-819/21 od 05.02.2021. godine u predmetu nabavke usluga mobilne telefonije VPN grupe i nabavke mobilnih aparata provedene putem Otvorenog postupka po tenderu broj 52-12-200/20, Uprava Preduzeća donosi

 

ODLUКU

o poništenju postupka nabavke usluga mobilne telefonije VPN grupe i nabavke mobilnih aparata

 

ČJ1AN 1.

Poništava se postupak nabavke nabavke usluga mobilne telefonije VPN grupe i nabavke mobilnih aparata, na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda, preporuka i izvještaj broj 06-819/21 od 05.02.2021. godine pokrenutog putem Otvorenog postupka po tenderu broj 52-12-200/20, iz razloga što je cijena ponude znatno veća od obezbjećenih sredstava za predmetnu nabavku, a v skladu sa članom 69. stav (2). tačka e).

ČLAN 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Služba za nabavku i skladište i Služba za kadrovske i pravne poslove Preduzeća.

ČLAN 3.

Ova odluka objaviće se na web stranici www.edbpale.com, u skladu sa članom 70. stav 6). 

Obrazloženje

Tender broj 52-12-200/20 objavljen je dana 19.01.2021. godine na portalu Agencije za javne nabavke broj 563-1-2-37-3-2/21.

U propisanom roku do predviđenog datuma otvaranja ponuda (03.02.2021. godine), pristiglaje 1 (jedna) ponuda.

Кomisija za javne nabavke Preduzeća, imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća broj: 03-759/21 od 03.02.2021. godine, podnijela je Upravi Preduzeća zapisnik, preporuku i izvještaj o ocjeni ponuda broj: 06-819/21 od 05.02.2021. godine, u predmetu nabavke usluga mobilne telefonije VPN grupe i nabavke mobilnih aparata, putem provedenog Otvoreni postupka broj 52-12-200/20.

Naime, u postupku je nesumljivo utvrđeno, da je cijena prihvatljive ponude znatno veća od obezbjeđenih sredstava za predmetnu nabavku, čime su se stekli zakonski uslovi za poništenje postupka nabavke u skladu sa članom 69. stav 2. tačka e).

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka e), Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Ponuđač, u koliko smatra da je Ugovorni organ u toku ovog postupka prekršio odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH ili pratećih podzakonskih akata ima pravo da uloži žalbu na način i u rokovima utvrđenim u članu 99.-101. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik BiH broj 39/14). Žalba se podnosi na adresu: Ulica Nikole Tesle broj 12,

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: