(poništenje aukcije) Nabavka usluga mobilne telefonije

Datum objave: 12.02.2021. 08:38 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

Broj: 01-11/5-777-15/2020

Sarajevo, 04.02.2021. godine

 

Na osnovu čl. 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), u postupku javne nabavke pružanje usluga mobilne telefonije za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda čije obavještenje je objavljeno na portalu javnih nabavki pod brojem: 855-7- 2-14-3-15/20 od 12.10.2020. godine, Ministar Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u ime ugovornog organa, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke pružanja usluga mobilne telefonije

 

I

PONIŠTAVA SE postupak javne nabavke pružanja usluga mobilne telefonije putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda čije obavještenje je objavljeno na portalu javnih nabavki pod brojem: 855-7-2-14-3-15/20 od 12.10.2020. godine, a radi javne nabavke pružanja usluge mobilne telefonije.

 

II

Postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda iz tač. I. ove odluke poništava se iz razloga objektivne ne mogućnosti završetka predmetne javne nabavke do kraja 2020. godine u kojoj je morao biti završen postupak javne nabavke i zaključen ugovor za pružanja usluge mobilne telefonije

 

III

Ova odluka će se objaviti na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijelo je Odluku o pokretanju konkurentskog postupka javne nabavke broj: 01-11/5-777/2020 od 01.06.2020. godine za pružanje usluga mobilne telefonije za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem: 855-7-2-14-3-15/20 od 12.10.2020. godine.

Do krajnjeg roka utvrđenog u zahtjevu za dostavu ponude pristigle su dvije ponude ponuđača, i to:

1. “BH Telecom” d.d. Sarajevo, u iznosu od 22.478,40 KM bez PDV-a, za period od dvije godine i

2. “M.tel” d.d. Banja Luka, u iznosu od 24.998,40 KM bez PDV-a za period od dvije godine.

Sve ponude su blagovremeno pristigle.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem, broj: 10-14/5-418/2020 od 04.02.2020. godine, izvršila je pregled, ocjenu ponuda i nakon provedene ,,e-aukcije“ rangiranje ponuda prema kriteriju najniže cijene ponude, te konstatovala da dostavljene ponude zadovoljavaju uslove iz tenderske dokumentacije za pružanje usluge mobilne telefonije.

Rang lista nakon završene ,,e-aukcije“ uz primjenu kriterija najniže cijene ponude:

r.b.

PONUĐAČ

Cijena u KM (bez PDV-a)

1

“BH Telecom” d.d. Sarajevo

20.000,00

2

“M.tel” d.d. Banja Luka

21.977,00

Komisija za javne nabavke je prema utvrđenoj rang listi, a u skladu sa kriterijem najniže cijene ponude, utvrdila daje najpovoljniji ponuđač za pružanje usluge mobilne telefonije ponuđač “BH Telecom” d.d. Sarajevo, jer je najbolje rangiran i ne prelazi procijenjenu vrijednost za predmetnu nabavku.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Ugovorni organ) je donijelo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga mobilne telefonije za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ponuđač, “M.tel” d.d. Banja Luka je dana, 13.11.2020. godine izjavio žalbu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga mobilne telefonije za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koju Ugovorni organ prosljeđuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, kao drugostepenom organu.

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, dana 23.12.2020. godine donosi Rješenje kojim usvaja žalbu žalioca “M.tel” d.d. Banja Luka, poništava Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga mobilne telefonije za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i predmet vraća Ugovornom organu na ponovni postupak, u kojem će okončati postupak predmetne nabavke, u skladu sa stavovima drugostepenog organa i zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki.

Naprijed navedeno iješenje drugostepenog organa zaprimljeno je na Pisarnici ovog Ministarstva dana, 31.12.2020. godine, a uručeno Komisiji za javne nabavke, kao nadležnom radnom tijelu, dana, 04.01.2021. godine.

Nabavka Usluga mobilne telefonije je predviđena Planom javnih nabavki ministarstva za 2020. godinu, a izvor finansiranja je Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

S obzirom da su sredstva za predmetnu javnu nabavku bila osigurana u budžetu ministarstva za 2020. godinu i Predviđena Planom nabavki za 2020. godinu, federalno ministarstvo iz objektivnih razloga nije moglo završiti postupak do kraja 2020. godine, te iz tog razloga se postupak predmetne javne nabavke mora poništiti.

Na osnovu naprijed navedenog činjeničnog stanja, a na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Komisija je utvrdila da Ugovorni organ mora poništiti postupak javne nabavke pružanja usluga mobilne telefonije iz gore navedenog razloga koji je izvan kontrole ugovornog organa i koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 10 dana od dana prijema iste.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: