(poništenje aukcije) Nabavka usluga održavanja zelenih površina

Datum objave: 29.06.2021. 08:27 / Izvor: Akta.ba, 28.06.2021.

Mješoviti Holding .Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzećeTrebinje Zavisno preduzeće .Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

 

Broj: 15494/21

Dana. 2021. godine.

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d), člana 70. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (.Službeni glasni* BiH" broj: 39/14) i člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga .Elektroprivreda Republike Srpske* Matične preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik, u predmetu .Nabavka usluge održavanja zelenih površina" - putem konkurentskog zahtjeva sa zaključenjenr okvirnog sporazuma, interni broj: 5/21, objavljen na Portalu javnih nabavki www.ein.oov. fra pod brojem 1276-7-2-123-3-183/21 od 23.02.2021. godine, Uprava Preduzeća na sjednici održanoj dana 18.06.2021. godine, donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke: „Nabavka usluga održavanja zelenih površina" - putem konkurentskog zahtjeva sa zaključenjem okvirnog sporazuma, interni broj: 5/21

 

Član 1.

 

Uprava Preduzeća u postupku javne nabavke: .Nabavka usluga održavanja zelenih površina" - putem konkurentskog zahtjeva sa zaključenjem okvirnog sporazuma, interni broj: 5/21, te u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d). Zakona o javnim nabavkama BiH poništava predmetni postupak javne nabavke, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

 

Član 2.

 

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti, te će Ugovorni organ postupiti u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 3.

 

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com,  istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i korporativne poslove i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 5.

 

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne odluke Uprave Preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke broj: 1400/21 od 26.01.2021. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog zahtjeva sa zaključenjem okvirnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke je cca 49.990,00 KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 23.02,2021. godine, pod brojem: 1276-7-2-123-3-183/21

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem Uprave Preduzeća broj: 5643/21 od 09.03.2021. godine.

Uprava Preduzeća je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 15023/21 od 11.06.2021. godine, u postupku javne nabavke: „Nabavka usluga održavanja zelenih površina" - putem konkurentskog zahtjeva sa zaključenjem okvirnog sporazuma, interni broj: 5/21". kojom Odlukom se okvirni sporazum na period do 12 (dvanaest) mjeseci i maksimalne finansijske vrijednosti do 49.985,00 KM bez PDV-a dodijelio ponuđaču „HORTICAL" d.o.o. Konjic.

 

Napominjemo da su u navedenom postupku predmetne nabavke ponudu dostavilii i ponuđači .USLUGE" d.o.o. Ugljevik i .MAJEVICA PUTEVI' d.o.o Bijeljina, čije ponude su odbačene kao neprihvatljive za Ugovorni organ.

 

Dana 11.06.2021. godine Obavještenje o rezultatima postupka javne nabavke broj: 15024/21 dostavljeno je putem zvaničnog mejla Ugovornog organa: iavnenabavke@riteuqlievik.com. ponuđaču .HORTICAL' d.o.o. Konjic na mejl: info^hortical.co (mejl koji je imenovani ponuđač naveo u Aneksu 2 - Obrazac za ponudu).

 

U Obavještenju o rezultatima postupka javne nabavke broj: 15024/21 od 11.06.2021. godine, Ugovorni organ je ponuđača .HORTICAL" d.o.o. Konjic obavjestio o rezultatima postupka predmetne nabavke, te zahtjevao da imenovani ponuđač u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi dokumentaciju u skladu sa taćkom 4.3.1 Tenderskog dokumenta, koja se odnosi na ličnu sposobnost ponuđača (član 45. Zakona o javnim nabavkama BiH), a sve u skladu sa Izjavom koju je imenovano ponuđač dostavio na strani 30 svoje ponude, a kojom se obavezao na dostavljanje navedene dokumentacije.

 

Naime, imenovani ponuđač je bio u obavezi dostaviti uvjerenje od nadležnih institucija da je izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

 

Ponuđač „HORTICAL" d.o.o. Konjic nije dostavio zahtijevanu dokumentaciju, te /е propustio dostaviti uvjerenje nadležnih institucija da ie izmirio dosoiele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

 

Kako u ostavljenom roku (do 16.06.2021. godine) izabrani ponuđač nije dostavio zahtijevanu dokumentaciju, Komisija za javnu nabavku, u skladu sa članom 68. Stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH, odbacuje ponudu ponuđača .HORTICAL" d.o.o.. Konjic, te konstatuje da nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

 

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka d), ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS" MP a.d Trebinje - ZP .RITE Ugljevik" AD Ugljevik. odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP .Rudnik i Termoelektrana Ugljevik* a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Dostavljeno:

1.       Ponuđačima,

2.       Upravi Preduzeća.

3.       Komisiji za javne nabavke,

4.       Službi za pravne i korр. posl.,

5.       a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: