(poništenje aukcije) Nabavka usluga popravke motornih vozila – teretnih vozila za područje Bosansko-podrinjskog kantona

Datum objave: 11.02.2021. 11:43 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

Na osnovu članova 69. stav (2) tačka e) i 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14). člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, člana 73. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-S4./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora. Sekretara Društva i direktora podružnica Društva- Prečišćeni tekst, broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o poništenju otvorenog postupka javne nabavke

 

Član 1.

PONIŠTAVA se otvoreni postupak javne nabavke usluga, broj: OP-051/20 „Usluge popravke motornih vozila - teretna vozila za područje Bosansko-podrinjskog kantona", jer cijena jedine prihvatljive ponude znatno premašuje osigurana sredstva za predmetnu nabavku (član 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine)

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđaču koji je blagovremeno dostavio ponudu i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje:

U otvorenom postupku javne nabavke usluga, broj: OP-051/20 „Usluge popravke motornih vozila - teretna vozila za područje Bosansko-podrinjskog kantona", pokrenutom Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj: 03-4-63-60826/20 od 25.12.2020. godine, ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribuci ja", Sarajevo objavio je, dana 31.12.2020. godine, na Portalu javnih nabavki, Obavještenje o nabavci, bro j 1437-1-2-253-3-206/20.

Rok za dostavu ponuda bio je 28.01.2021. godine do 12:30 sati, a otvaranje ponuda je održano isti dan u 13:30 sati.

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzela su tri privredna subjekta.

Ponudu je blagovremeno dostavio ponuđač:

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Popust

1. MIRAKIS d.o.o. Foča

25.975,00 KM

NE

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. U postupku je predviđeno provođenje e-aukcije.

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj: 03-4- 63-60826/20 od 25.12.2020. godine, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu pristigle ponude i utvrdila da ista u cijelosti zadovoljava uslove iz tenderske dokumentacije, stoga je ocijenjena prihvatljivom.

U toku evaluacije, u ponudi ponuđača utvrđena je računska greška. Naime, na javnom otvaranju ponuda, u Zapisnik o otvaranju ponuda je evidentirana cijena od 25.975,00 KM bez PDV-a, odnosno 30.390,75 KM sa PDV-om.

Nakon ispravke računske greške, cijena ponude glasi: 26.670,00 KM bez PDV-a, odnosno 31.203,90 KM bez PDV-a,

U cilju potvrde ispravke računske greške, od ponuđača je putem e-mail poruke od 01.02.2021. godine zatražena potvrda ispravljene cijene ponude, sa rokom za slanje odgovora do 04.02.2021. godine. Ponuđač u ostavljenom roku dostavlja dopis kojim potvrđuje ispravku računske greške, te je cijena ponude, uz saglasnost ponuđača, ispravljena i glasi: 26.670,00 KM bez PDV-a, odnosno 31.203,90 KM sa PDV-om.

Obzirom daje cijena jedine prihvatljive ponude, nakon ispravke računske greške, premašila procijenjenu vrijednost nabavke za iznos od 670,00 KM (2,57%), Komisija za nabavku je predložila poništenje ovog postupka javne nabavke zbog znatnog prekoračenja osiguranih sredstava za nabavku.

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo) u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

 

 

Dostaviti:

-Ponuđačima;

-Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo;

-a/a

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: