(poništenje aukcije) Nabavka usluga popravke, održavanja i srodnih usluga za vozila i pripadajuću opremu

Datum objave: 09.02.2021. 15:42 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

 

Na osnovu člana 69. stav 2, tačka d) i člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 39/14, u daljem tekstu ZJN), član 33. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama, član 29. Statuta Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović" Banja Luka, te Zapisnika o radu komisije nakon otvaranja ponuda predmetnog postupka, broj 127-29-17539-10/20 od 08.02.2021. godine Direktor donosi:

 

ODLUKU

O poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke usluga: Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću onremu za sve lotove (LOT1- Servis vozila proizvođača Mercedes, JIOT 2 - Servis vozila proizvođača Man, Lot 3 - Servis električnih vozila proizvođača Melex i JIot 4 Servis vozila ostalih proizvođača) broj: 127-29-17539-2/20 od 08.01.2021. godine, objavl^en na portalu javnih nabavki BiH pod brojem: 617-1-2-3-3-4/21 dana 08.01.2021. godine

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović"(" www.zotovicbl.com) u skladu sa članom 70. Stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENjE

Postupak javne nabavke usluga: Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu (LOT1- Servis vozila proizvođača Mercedes, LOT 2 - Servis vozila proizvođača Man, LOT 3 - Ssrvis slektričnih vozila ghroizvođača Melex i Lot 4 Servis vozila ostalih proizvođača) pokrenut je na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 127-29-17539-1/20 od 29.12.2020. godine i proveden putem otvorenog postupka, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Obavještenje o nabavci broj 617-1-2-3-3-4/21 objavljeno je na Portalu javttih nabavki BiH dana 08.01.2021. godine.

Za predmetnu nabavku blagovremeno su zaprimljene 3 (tri) ponude ponuđača: 

 

Broj protokola ugovornog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Datum prijema ponude

Datum prijema ponude

Broj lota na koji se ponuđač javlja

127-29- 17539-5/20

1.

KAM i BUS d.o.o. Doboj Jug

01.02.2021.

10.04 h

2

127-29- 17539-6/20

1.

Brčko gas d.o.o. Laktaši 2

01.02.2021.

14.36 h

3 и4

127-29- 17539-7/20

2.

Auto Lijanovići d.o.o. Mostar

02.02.2021.

10.26 h

1

 

 

Komisija za provođenje predmetne nabavke formirana Rješenjem broj 127-29- 17539-4/20 od 27.01.2021. godine je izvršila otvaranje, oijenu i pregled pristiglih ponuda, te sačinila Zapisnik o radu komisije nakon izvršenog otvaranja ponuda broj 127-29-17539-10/20 od 08.02.2021. godine, koji je sastavni dio ove Odluke i u kojem je konstatovala sljedeće:

 

LOT 1- Servis vozila proizvođača Mercedes

 

Ponudu je dostavio ponuđač „Auto Lijanovići" d.o.o. Mostar, te ponuda nije u skladu sa uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji broj 127-29-17539-2/20 od 08.01.2021. godine. Ponuđač u Obrascu za cijenu ponude nije za sve stavks naveo proizvođača i zemlju porijekla, odnosno nije naveo proizvođača i zemlju porijekla za stavku „Ulje" kod svih vozila i zbog toga Obrazac nije adekvatno popunjen u skladu sa zahtjevima Ugovornog organa. Takođe, Obrazac za ponudu i Obrazac za cijenu ponude je potpisao Željko Jurilj za koga se prilikom pregleda ponude kanstatovalo da nije priloženo ovlatptsnjs za potpisivanje. U skladu s tim, ponuda ponuđača „Auto JTijanovići" d.o.o. Mostar nije u skladu sa predmetnom Tsgtdsrskom dokumentacijom, te nije prihvatljiva za Ugovorni organ i nije rangirana, odnosno odabacuje se u skladu sa članom 68, stav i) ZJN.

 

LOT 2- Servis vozila proizvođača MAN

Ponudu je dostavio ponuđač KAM i BUS d.o.o. Doboj Jug, te pottuda nije u skladu sa uslovima navedenim u teiderekoj dokumentaciji broj 127-29-17539-2/20 od 08.01.2021. godine. Ponuđač u Obrascu za cijenu ionude za stavke 1. i 11. „Ulje" nije naveo zeml»u porijekla, a što je traženo u Obrascu i zbog toga Obrazac nije adekvatno popunjen u skladu sa zahtjevima Ugovornog organa. U rkladu. s tim, ponuda ponuđača KAM i BUS d.o.o. Doboj Jug nije u skladu sa predmetnom Tenderskom dokumsntacijom, te nije prihvatljiva za Ugovorni organ i nije rangirana, odnosno odabacuje se u skladu sa članom 68, stav i) ZJN.

 

LOT 3- Servis električnih vozila proizvođača Melex

Ponudu je dostavio ponuđač Brčko gas d.o.o. Laktaši 2, te ponuda nije u skladu sa uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji broj 127-29-17539-2/20 od 08.01.2021. godine. TTonuđač u Obrascu za cijenu ponude ni kod jedne stavks nije naveo iroizvođača, a što je traženo u Obrascu i zbog toga Obrazac nije adekvatno popunjen u skladu sa zahtjevima Ugovornog organa. U skladu s tim, ionuda ponuđača Brčko gas d.o.o. Laktaši 

2 nije u skladu sa predmetnom Tenderskom dokumentacijom, te nije prihvatljiva za Ugovorni organ i nije raigirana, odnosno odabacuje se u skladu sa članom 68, stav i) ZJN.

 

 

LOT 4- Servis vozila ostalih proizvođača

Ponudu je dostavio ponuđač Brčko gas d.o.o. JTaktaši 2, te ponuda nije u skladu sa uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji broj 127-29-17539-2/20 od 08.01.2021. godins. Ponuđač u sklopu svoje ponude nije dostavio prvu stratšcu Obrasca za cijenu ponude, te za ponuđene stavke nije naveo proizvođača, a što je traženo u Obrascu. U skladu s tim, ponuda ponuđača Brčko gas d.o.o. JTaktaši 2 nije u skladu sa predmetnom Tenderskom dokumentacijom, te nije prihvatljiva za Ugovorni organ i nije rangirana, odnosno odabacuje se u skladu sa članom 68, stav i) ZJN.

Kako ni jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva za Ugovorni organ, Komisija je konstatovala da ne postoje uslovi za zakazivanje e-aukcije.

Komisija je u skladu sa članom 69. stav 2, tačka d) ZJN dala preporuku Direktoru da se javna nabavka usluga: Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu za sve lotove (JIOT 1 - Servis vozila proizvođača Mercedes, JIOT 2 - Servis vozila proizvođača Man, JIot 3 - Ssrvis slektričnih vozila proizvođača Melex i JIot 4 Servis vozila ostalih proizvođača) poništijernijednaodprimljenih ponuda nije prihvaiviva.

Shodno navedenom, Direktor donosi Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga: Ueluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu za sve lotove (JTOT 1 - Servis vozila proizvođača Mercedes, JTOT 2 - Servis vozila proizvođača Man, JIot 3 - Servis električnih vozila proizvođača Melex i JTot 4 Servis vozila ostalih proizvođača), u skladu sa članom 69. stav (2), tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

DIREKTOR

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: