(poništenje aukcije) Nabavka usluga redovnog održavanja hidrantske mreže na tunelima i naplatnim mjestima duž autoceste A1

Datum objave: 10.02.2021. 11:26 / Izvor: Akta.ba, 03.02.2021.

JP Autoceste FBiH

 

Broj: 01-01.3-12411-9/20 PV 

Datum: 03.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i preporuke Komisije za javne nabavke konstatirane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-12411-8/20 PV od 02.02.2021. godine direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku

 

I

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke broj: 01-01.3-12411/20 PV za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-322-3-219/20 dana 29.12.2020. godine i Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-322-8-3/21 dana 04.01.2021. godine, a koji se odnosi na pružanje usluga: „Redovno održavanje hidrantske mreže na tunelima i naplatnim mjestima" u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 u daljem tekstu Zakona), jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

II          

Ponuda ponuđača, Konzorcij: ,,HYDRA" d.o.o. Sarajevo i ,,Hydro Control" d.o.o. Sarajevo odbija se kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona, jer ponuđač nije dostavio potpune i validne dokaze o angažiranom tehničkom osoblju, kojim se na osnovu tenderske dokumentacije dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 50. točka c) Zakona, te u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije..

III         

Ugovorni organ je pokrenuo otvoreni postupak broj: 01-01.3-12411/20 PV po Obavještenju o nabavci broj: 266-1-2-322-3-219/20 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 29.12.2020. godine i Ispravci za obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-322-8-3/21 dana 04.01.2021. godine. Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 27.01.2021. godine u 11:30 sati u prostorijama JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Adema Buća 20, Mostar. Komisija je konstatirala da je ponudu dostavio 1 (jedan) ponuđač, što je konstatirano u Zapisniku o otvaranju ponuda. Za ovaj postupak je bilo predviđeno provođenje e- aukcije, prema Pravilniku o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16).

IV         

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba. i to istovremeno upućivanjem odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Obrazloženje

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa čl. 14. stav (4), 18. stav (1), člana 25. i člana 32. Zakona, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-12411/20 PV za pružanje usluga: „Redovno održavanje hidrantske mreže na tunelima i naplatnim mjestima". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci 266-1-2-322-3-219/20 dana 29.12.2020. godine i Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-322-8-3/21 dana 04.01.2021. godine. Za ovaj postupak je bilo predviđeno provođenje e-aukcije, prema Pravilniku o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16). Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena". Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 27.01.2021. godine u 11:30 sati u prostorijama JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Adema Buča 20, Mostar. Komisija je konstatirala daje ponudu dostavio 1 (jedan) ponuđač, što je konstatirano u Zapisniku o otvaranju ponuda. Komisija je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke Poništava se otvoreni postupak javne nabavke broj: 01-01.3-12411/20 PV za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-322- 3-219/20 dana 29.12.2020. godine i Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-322-8-3/21 dana 04.01.2021. godine, a koji se odnosi na pružanje usluga: „Redovno održavanje hidrantske mreže na tunelima i naplatnim mjestima" u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 u daljem tekstu Zakona), jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Ponuda ponuđača, Konzorcij: ,,HYDRA" d.o.o. Sarajevo i ,,Hydro Control" d.o.o. Sarajevo odbija se kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona, jer ponuđač nije dostavio potpune i validne dokaze o angažiranom tehničkom osoblju, kojim se na osnovu tenderske dokumentacije dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 50. točka c) Zakona, te u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Prilog:

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

 

Izvršni direktor za upravljanje i održavanje:

Marin Jelčić, ig.saob.

Direktor:

Adnan Terzić, dipl.ing.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: