(poništenje aukcije) Nabavka usluga remonta cijevnog sistema kotla i uređaja za čišćenje unutrašnjosti kotla bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Datum objave: 31.12.2019. 15:06 / Izvor: Akta.ba, 31.12.2019.

Na osnovu člana 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (”Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 95. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i Statuta o izmjeni i dopuni Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-18295/18-51/5. od 19.()7.2()18. godine, te člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva -Prečišćeni tekst- broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine, v.d. Izvršni direktor za proizvodnju, na preporuku Komisije za javnu nabavku, d o n o s i

ODLUKU
o poništenju postupka nabavke

Član I.
Poništava se Otvoreni postupak javne nabavke za dostavu ponuda u predmetu Rennont cijevnog sistema kotla i uređaja za čišćenje unutrašnjosti kotla bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj” Kakanj, tender broj: 2000027706. broj obavještenja: 1424-1-2-365-3-530/19 objavljen u ”Službenom glasniku BiH", broj: 78 od 29.11.2019. godine i 22.11.2019. godine na Poftalu www.ejn.gov.ba, jer je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.
član 2.
Ova Odluka će se objaviti na internet stranici JP EP BiH, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.
član 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice Termoelektrana „Kakanj "Kakanj.

Obrazloženje
Po Otvorenom postupku javne nabavke u predmetu Remont cijevnog sistema kotla i uređaja za čišćenje unutrašnjosti kotla bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana 'Kakanj " Kakanj, tender broj : 2000027706. broj obavještenja: 1424-1-2-365-3-530/19 objavljen u ”Službenom glasniku BiH”, broj: 78 od 29.11.2019. godine i 22.11.2019. godine na Portalu www.ejn.gov.ba, ponudu je dostavio ponudač:
- TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko
U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od dana 18.12.2019. godine, nakon izvršenog otvaranja, pregleda i ocjene primljene ponude, te zadovoljavanja kvalifikacijskih i tehničkih zahtjeva, izvršeno je rangiranje prihvatljivog ponuđača prema kriteriju za izbor — najniža cijena: Osvojena ozicija Naziv ponuđača i sjedište
1. TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko
Iznos ponude 155.060,00 KM
Osigurana sredstava za predmetnu nabavku bez PDV-a iznose 119.000,00 KM.

Komisija za javnu nabavku je predlažila da se izvrši poništenje po predmetnom postupku nabavke u skladu sa članom 69. Stavom (2) tačkom e) Z.JN BIH jer je cijena prihvatljive ponude znatno veća od
osiguranih sredstava za predmetnu nabavku. Na osnovu svega navedenog je i donesena Odluka kao u dispozitivu.

Pravna pouka:
Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana ”Kakanj”, Kakanj u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: