(poništenje aukcije) Nabavka usluga remonta kompresora ZK 510 za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Datum objave: 09.01.2020. 10:51 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2020.

Na osnovu člana 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 95. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i Statuta o izmjeni i dopuni Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, te člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva -Prečišćeni tekst- broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine, v.d. Izvršni direktor za proizvodnju, na preporuku Komisije za javnu nabavku, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke

 

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke za dostavu ponuda u predmetu Remont kompresora ZK 510 za potrebe Podružnice Termoelektrana „Kakanj" Kakanj po tenderu broj: 2000027185, obavještenje broj: 1424-1-2-362-3-527/19 na Portalu www.ejn.gov.ba , iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici JP EP BiH, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 3.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice Termoelektrana „Kakanj" Kakanj da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima i time ih obavi jesti o rezultatima postupka javne nabavke.

Obrazloženje

Po otvorenom postupku javne nabavke za dostavu ponuda u predmetu Remont kompresora ZK 510 za potrebe Podružnice Termoelektrana „Kakanj" Kakanj po tenderu broj: 2000027185, obavještenje broj: 1424-1-2-362-3-527/19 na Portalu www.ejn.gov.ba objavljen u "Službenom glasniku BiH" broj: 78 od 29.11.2019. godine i 20.11.2019. godine na Portalu www.ejn.gov.ba, ponudu su dostavili sljedeći ponuđači:

- BRATSVO-HOLDING d.d. Novi Travnik

- Konzorcij: MANECO d.o.o. Kakanj i VIG d.o.o. Kakanj, Lider konzorcija MANECO d.o.o. Kakanj

METALSS s.r.o. Praha nije preuzeo tendersku dokumentaciju iz sistema javnih nabavki www.ejn.gov.ba. i ne nalazi se na Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije, te se u skladu sa tačkom 10.1 tenderske dokumentacije dostavljena ponuda nije razmatrala i ista je vraćena ponuđaču neotvorena.

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od dana 25.12.2019. godine, Komisija za javnu nabavku je nakon izvršenog otvaranja, pregleda i ocjene primljenih ponuda, kvalifikacijom ponuđača i rezultata kvalificiranosti, utvrdila da nisu zadovoljili zahtjeve kvalifikacije po tenderu, i to: 

- Ponuđač BRATSVO-HOLDING d.d. Novi Travnik je dostavio izvod iz Porezne uprave Federacije BiH o zaposlenim radnicima i kopije diploma za 3 (tri) bravara sa navedenog spiska, ali dostavljeni dokumenti ne ispunjavaju traženi zahtjev tenderske dokumentacije pod tačkom 6.5 b) (Izvod za PIO/MIO o zaposlenim radnicima i kopije diploma za 3 (tri) bravara sa navedenog spiska). Ponuđač je dostavio izvod iz Porezne uprave Federacije BiH o zaposlenim radnicima i kopije diploma za 3 (tri) bravara sa navedenog spiska firme STEEL PROJECT d.o.o. Novi Travnik koja nije učesnik u ovom postupku javne nabavke, a sa kojom ne nastupa kao konzorcij, tako da dostavljeni dokumenti ne ispunjavaju zahtjev pod tačkom 6.5 b) tenderske dokumentacije.

- Ponuđač Konzorcij: MANECO d.o.o. Kakanj i VIG d.o.o. Kakanj, Lider konzorcija MANECO d.o.o. Kakanj je dostavio Izjavu (Aneks 6) da ima ili da će angažovati 1 (jedno) stručno lice mašinske struke, koje će biti odgovorno za kvalitet izvršenja remontnih poslova, i u prilogu izjave nije dostavio CV, iz kojeg je vidljivo daje navedeno lice mašinske struke u posljednjih 5 (pet) godina uspješno radilo ili vodilo remont bar jednog vijčanog kompresora tipa ZK 510 ili većeg kapaciteta proizvođača CKD, a kako je to traženo tačkom 6.5 a) tenderske dokumentacije. Ponuđač je na strani 10 svoje ponude dostavio dokument koji Komisija za javnu nabavku nije mogla da ocjeni, jer isti nije preveden na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH, a kako je to traženo tačkom 5.2 tenderske dokumentacije.

Na osnovu ukupne ocjene ponude prema kriteriju za dodjelu ugovora "najniža cijena", Komisija za javnu nabavku je predložila da se izvrši poništenje po predmetnom postupku nabavke u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Na osnovu gore navedenog, to je i donesena Odluka kao u dispozitivu.

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: