(poništenje aukcije) Nabavka usluga servisiranja i održavanja elektroinstalacija, vodovodnih instalacija, telefonskih instalacija i grijnih tijela i instalacija

Datum objave: 09.03.2021. 10:07 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2021.

Broj: 03/9-45-2-11331 -ZOE/20 Dž.H.N.

Datum: 03.03.21

 

Na osnovu člana 22. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/00. 18/02. 30/08 i 1/12) (u daljem tekstu: Zavod), člana 69. stav 2) tačka a), člana 70. stav (1). (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), direktor Zavoda d o n o s i

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke "usluge servisiranja i održavanja elektroinstalacija, vodovodnih instalacija, telefonskih instalacija i grijnih tijela i instalacija"

 

I

Poništava se postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku „usluge servisiranja i održavanja elektroinstalacija, vodovodnih instalacija. telefonskih instalacija i grijnih tijela i instalacija" i to sva četiri (4) lota za potfebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, pokrenut na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03/9-45-2-11331 -OP/20 Dž.H.N. od 11.08.2020. godine, jer nije prirnljena nijedna ponuda ni za jedan LOT na osnovu člana 69. stav 2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

II

Ovom Odlukom se Poništava cijeli postupak javne nabavke tj. sva četiri (4) lota što uključuje sljedeće lotove:

LOT 1 - Održavanje elektroinstalacija;

LOT 2 - Održavanje vodovodnih instalacija;

LOT 3 - Održavanje telefonskih instalacija;

LOT 4 - Održavanje grijnih tijela i instalacija (klima uređaji grijanje - hlađenje).

 

III

Ova odluka će se objaviti na web-stranici Ugovornog organa www.kzzosa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav (6) ZJN.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke „usluge servisiranja i održavanja elektroinstalacija, vodovodnih instalacija. telefonskih instalacija i grijnih tijela i instalacija" je pokrenut Odlukom broj: 03/9-45-2-11331 -OP/20 Dž.H.N. od 11.08.2020. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 25.000.00 KM bez PDV-a za period od jedne (1) godine.

Obavještenje o nabavci broj 814-7-2-3-3-5/21 je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 18.01.2021. godine.

Javno otvaranje je izvršeno dana 17.02.2021. godine o čemu je sačinjen Zapisnik o otvaranju od 17.02.2021. godine. Komisijaje obavila javno otvaranje na kom je konstatovala da u postupku nije blagovremeno pristigla nijedna ponuda za nijedan lot od ukupno 4 lota. Također nije bilo neblagovremeno pristiglih ponuda. Komisija je sačinila Zapisnik o radu Komisije broj 03/9-45-2-11331-ZOE/20 Dž.H.N. od 22.02.2021. godine u kom je jednoglasno dala preporuku Ugovornom organu da donese Odluku o poništenju postupka za sva četiri (4) lota na osnovu člana 69. Stav (2) tačka a) ZJN koji glasi: "Ugovorni organ obavezan je poništiti postupak javne nabavke u slučaju da: a) nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku"

Shodno gore navedenom, a na osnovu člana 69. stav 2) tačka a) ZJN i Zapisnika o radu Komisije broj: 03/9-45-2-1133l-ZOE/20 Dž.H.N. od 22.02.2021. godine. odlučenoje kao u tački I ove Odluke.

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o radu Komisije broj: 03/9-45-2-11331-ZOE/20 Dž.H.N. od 22.02.202l.godine.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba. najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: