(poništenje aukcije) Nabavka usluga servisiranja pomoćne i putne mehanizacije T 124/20

Datum objave: 22.02.2021. 08:08 / Izvor: Akta.ba, 12.02.2021.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Broj: 3099/21.

Dana, 12.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 2914/21 od 11.02.2021. godine, u postupku: „Nabavka usluge servisiranja pomoćne i putne mehanizacije" - pulem otvorenog postupka, interni broj:124/20 Uprava preduzeća na sjednici održanoj dana 12.02.2021. godine donosi sledeću:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 2914/21 od 11.02.2021. godine, te se poništava postupak javne nabavke u predmetu: „Nabavka usluge servisiranja pomoćne i putne mehanizacije" -putem otvorenog postupka, interni broj: 124/20, a na osnovu člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za pravne i korporativne poslove i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na veb-stranici www.riteugljevik.com.  a sve u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENjE

 

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke broj: 22371/20 od 09.09.2020. godine, Odluke Preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke broj:25836/2020. od 09.10.2020.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 49.990,00 KM

Obavještenje o nabavci broj: 1276-1-2-1015-3-570/20 poslato je na objavljivanje dana 07.12.2020.godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 07.12.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 2439/21 od 08.02.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 11.02.2021. godine Izvještaj o radu sa preporukom za poništenje postupka broj: 2914/21 od 11.02.2021. godine u postupku javne nabavke „Nabavka usluge servisiranja pomoćne i putne mehanizacije" otvoreni postupak, interni broj:124/20.

U postupku ро Izvještaju о radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku utvrdila da do isteka krajnjeg roka za prijem ponuda (do 11.02.2021. godine do 10°° časova) na protokol Preduzeća nije zaprimljena nijedna ponuda.

U skladu s članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, Komisija za javnu nabavku daje preporuku Upravi preduzeća da poništi postupak javne nabavke usluge servisiranja pomoćne i putne mehanizacije - putem otvorenog postupka, interni broj: 124/20 jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je Preporuka data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. taćka a) i člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u гоки od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

 

Dostavljeno:

1.       Ponuđačima,

2.       Upravi,

3.       Komisiji za nabavke,

4.       a/a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: