(poništenje aukcije) Nabavka vatrogasne opreme u 2019.godini

Datum objave: 07.01.2020. 15:11 / Izvor: Akta.ba, 22.11.2019.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA BROD

NAČELNIК OPŠTINE

 

Broj: 02-404-92/19

Datum: 22.11.2019.godine

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS"broj 97/2016), člana 65. Statuta opštine Brod (Službeni glasnik opštine Brod br. 7/17) i člana 69. stav (2) tačka (e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Načelnik opštine donosi

 

ODLUКU

 o poništenju postupka javne nabavke

 

Poništava se postupak javne nabavke za nabavku vatrogasne opreme u 2019.godini u skladu sa članom 69. stav (2) tačka e) Zakona (cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno veće od obezbjeđenih sredstava za predmetnu nabavku)

 

Obrazloženje

 

Postupak nabavke vatrogasne opreme u 2019.godini pokrenut je odlukom o početku postupka nabavke br. 02-404- 92/19 od 15.10.2019.godine, Obavještenje o nabavci br. 170-7-1-112-3-98/19 objavljeno je na portalu javih nabavki dana 22.10.2019.godine, proveden je postupak nabavke kroz konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, rješenjem br. 02-04-92/19 od 30.10.2019.godine formirana je komisija za javne nabavke, te izvršeno javno otvaranje ponuda dana 05.11.2019.godine što je konstatovano zapisnikom sa otvaranja ponuda br. 02-404-92/19 od 05.11.2019.godine.

Shodno navedenom zapisniku sa otvaranja ponuda, komisija konstatuje da su se prijavila dva ponuđača:

- Ponuda „MIPEX-AUTO RS" doo Banja Luka, zaprimljena 05.11.2019.godine u 09:40 časova (broj protokola 1362) na vrijednost 40.932,00 КM bez PDV-a/ 47.890,44 КM sa PDV-om, nema popusta

- Ponuda "PASTOR M" doo Mostar, zaprimljena 05.11.2019.godine u 10:42 (broj protokola 1363) na vrijednost 34.188,00 КM bez PDV-a/39.999,96 КM sa PDV-om

Pregledom izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije iz sistema e-nabavke utvrđeno je da su oba ponuđača preuzela tendersku dokumentaciju kroz sistem e-nabavke.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere njihove validnosti obzirom na iskazane zahgjeve ugovornog organa Opštine Brod utenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanje ponuda u skladu sa procedurama i pravilim a utvrđenim tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama i pripadajućim podzakonskim aktima i zapisnikom o ocjeni ponuda br. 02-404-92/19 od 22.11.2019.godine konstatovala sljedeće:

1. Ponuda ponuđača „Pastor M" doo Mostar nije prihvatljiva jer ne ispunjava uslove tražene tenderskom d o ku me nta ci jom:

a) nije ispunio kvalifikacijski uslov iz tačke 2.1. tenderske dokumentacije koji se odnosi na - profesionalnu i tehničku sposobnost u skladu sa članom 48. i članom 50. ZJN BiH, odnosno : - da je ponuđač u posljednje tri godine izvršio minimalno jedan ugovor za isporuku vatrogasne opreme u vrijednosti od najmanje 34.188,00 КM bez PDV-a odnosno 40.000,00 КM sa PDV-om, za šta je bio u obavezi u svojoj ponudi kao dokaz dostaviti:

J Uvjerenje (Pismo preporuke) o izvršenom minimalno jedanom ugovoru za isporuku vatrogasne opreme u posljednje 3 godine, a vrijednost ugovora mora biti ista ili veća od vrijednosti iz predmeta ove nabavke (34.188,00 КM bez PDV-a odnosno 40.000,00 КM sa PDV-om), izdana (potpisana i ovjerena) od strane primaoca. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište primaoca predmetne usluge, predmet ugovora, vrijednost ugovora, navod da li je sa PDV-om ili bez PDV-a, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenom ugovoru. Navedeno uvjerenje dostavlja se u originalu ili u vidu ovjerene kopije. Ponuđač je dostavio sljedeće potvrde: 

Potvrda Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo od 24.01.2019.godine o uredno izvršenom ugovoru za isloruku vatrogasne opreme i tehničkih sredstava u iznosu od 19.106,23 КM bez PDV-a dana 31.10.2018. godine, koja ne zadovoljava obzirom da je vrijednost izvršenog ugovora upola manja od zahtijevane reference, i

Potvrda JP Zračna luka-Aerodrom Mostar od 10.10.2018.godine o uredko izvršenim isporukama vatrogasne opreme po ugovorima (navedeno u koloni Broj ugovora šest brojeva ugovora) u vrijednosti od 50.578,23 КM u 2016., 2017. i 2018.godini-ovjerena kopija, koja ne zadovoljava obzirom da je iz navedenih brojeva ugovora vidljivo da se radi o šest ugovora kao i da su realizovani u tri godine.

b) Tenderskom dokumentacijom, u sadržaju ponude tražena je dostava „Ovjerenu fotokopiju Atesta/ certifikataDehnička dokumentacija, katalozi, uputstva za upotrebu na jednom od službenih jezika u BiH" a ponuđač „Pastor M" doo Mostar nije dostavio traženo već je dostavio Izjavu o ispunjavanju uslova tehničke i profesionalne sposobnosti koja se odnosi na dostavu atesta, certifikata, uputstava i drugih dokumenata , da će dostaviti traženo ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuđač, navodeći da je „time ispunio sve zahtjeve ugovornog tijela koji su zahtijevani kao dokazi za sudjelovanje u predmetnom postupku". Zahtjev naveden u sadržaju ponude, dostava atesta je dokaz koji ponuđač mora dostaviti za ispunjavanje uslova za robu a ne za ponuđača.

2. Ponuda ponuđača „MIPEX-AUTO RS" doo Banja Luka je prihvatljiva, ponuđač ispunjava kavalifikacione uslove i dostavio je svu traženu dokumentaciju iz sadržaja ponude, ali je vrijednost ponude (47.890,44 КM) viša za 7.890,44 КM u odnosu na procijenjenu vrijednost nabavke {40.000,00 КM sa PDV-om). Tenderskom dokumentacijom predviđeno je provođenje e-aukcije ali kako je samo jedna ponuda prihvatljiva, e-aukcija se ne može zakazati kako to propisuje Član 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e- aukcije (Službeni glasnik BiH br. 66/16).

Na osnovu gore navedenog komisija je predlažila načelniku opštine da donese Odluku o poništenju postupka nabavke u skladu sa članom 69. stav (2) tačka e) Zakona (cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno veće od obezbjeđenih sredstava za predmetnu nabavku) ili da iznađe dodatna sredstva u budžetu u iznosu od 7.890,44 КM za koliko je ponuda „MIPEX-AUTO RS" viša od procijenjene vrijednosi i donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču „MIPEX-AUTO RS" Banja Luka na vrijednosg od 47.890,44 КM.

Obzirom da je jedina prihvatljiva ponuda znatno viša od obezbjeđenih sredstava u budžetu, načelnik opštine odlučio je kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi na način i u rokovima utvrđenim odredbama navedenog Zakona.

 

 

Dostaviti:

1. Кabinet načelnika,

2. „MIPEX-AUTO RS" doo Banja Luka

„Pastor M" doo Mostar

3. Objava na veb-u

4. A/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: