(poništenje aukcije) Nabavka veterinarskih usluga

Datum objave: 23.12.2019. 13:35 / Izvor: Akta.ba, 16.12.2019.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA d.o.o. ZAVIDOVIĆI

 

Broj: 01/20

Zavidovići, 16.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. pod d) i člana 70. stav 1. i stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije zajavne nabavke od 08.08.2019. godine, donosim

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

Poništava se postupak javne nabavke broj 01/20 -Nabavka veterinarskih usluga za JP ŠPD ZDK D.O.O. Zavidovići, koji je objavljen na portalu Agencije za javne nabavke broj: 360-7-2- 93/19, dana 06.12.2019. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z 1 o ž e n j e

Na osnovu konkurentskog postupka broj: 01/20-Nabavka veterinarskih usluga za JP ŠPD ZDK D.O.O. Zavidovići utvrđeno je da nije dostavljena nijedna ponuda iz kog razloga Komisija predlaže da Direktor Društva može donijeti Odluku o poništenju postupka.

Zakonski osnov za poništenje postupka broj: 01/20 je član 69. stav 2. pod d)Zakona o javnim nabavkama, odnosno Komisija je konstatovala da nije dostavljena nijedna ponuda.

Radi navedenog donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Pouka o pravnom lijeku:Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP "ŠPD - ZDK" d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: