(poništenje postupka) Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice u općinama Bosansko Grahovo i Drvar - lot 1

Datum objave: 07.08.2019. 15:21 / Izvor: Akta.ba, 07.08.2019.

Bosna i Hercegovina       

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE     

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH          

OSOBA I IZBJEGLICA    

REGIONALNI STAMBENI PROGRAM-RSP

 

Broj: 04-36-1-134-9161/13

Datum: 01.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama - u daljem tekstu: Zakon („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Rješenja o ovlaštenju federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica, broj: 04-36-1-134-8551-1/13 od 02.07.2018. godine, a na Preporuku Komisije za javne nabavke, imenovane Rješenjem, broj: 04-36-1-134-9087-2/13 od 08.07.2019. godine, Projekt Menadžer donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica u općini:

Bosansko Grahovo (17 stambenih jedinica) - LOT 1, u okviru Regionalnog stambenog programa- RSP, BiH2 Pod-projekta, 03/19-RSP BiH2

LOT 1

 

I

Poništava se postupak javne nabavke za Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 17 stambenih jedinica u općini: Bosansko Grahovo - LOT 1, u okviru Regionalnog stambenog programa - RSP, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za dostavu istih, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona.

 

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona.

 

Obrazloženje

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke, broj: 04-36-1-134- 9087/13 od 10.06.2019. godine. Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka. Predmet nabavke podijeljen je na dva LOT-a. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 1.314.318,00 KM. Procijenjena vrijednost nabavke za LOT 1 iznosila je 531.986,00 KM i predviđena je Planom javnih nabavki za 2019. godinu u okviru Regionalnog stambenog programa, pod rednim brojem 03/19-RSP BiH2 Pod-projekta. Obavijest o nabavci, broj: 668-1-3-28-3-44/19 poslana je na objavu 17.06.2019. godine, te je zajedno sa tenderskom dokumentacijom istog dana objavljena na portalu javnih nabavki. Sažetak Obavještenja o nabavci objavljen je u „Službenom glasniku BiH - Oglasnik javne nabavke", broj: 42/19.

U predmetnom postupku nabavke nije dostavljena nijedna ponuda u određenom roku za dostavu istih.

 

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem, broj: 04-36-1-134-9087-2/13 od 08.07.2019. godine, dostavila je Projekt menadžeru Zapisnik sa otvaranja ponuda, broj: 04-36-1-134-9130-1/13 od

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem, broj: 04-36-1-134-9087-2/13 od 08.07.2019. godine, dostavila je Projekt menadžeru Zapisnik sa otvaranja ponuda, broj: 04-36-1-134-9130-1/13 od 10.07.2019. godine zajedno sa Preporukom da se donese Odluka o poništenju postupka, za predmetnu nabavku.

 

S obzirom na to da nije dostavljena nijedna ponuda ispunjeni su uslovi za poništenje predmetnog postupka nabavke, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona.

 

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: